Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Προκήρυξη διαγωνισμού άνω των ορίων (αρ. πρωτ. διακήρυξης 41953/07-09-2021) για την προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», συνολικής αξίας 304.000,00€ με ΦΠΑ.
14-09-2021
01-11-2021 15:00
κ. Κατερτσίδης Νικόλαος, τηλ 2651007656
«ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΒΑΘΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ, ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΚΕΕΠΗ-- ΥΠΟΕΡΓΟ (2): ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ», ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ «61356»
41953/07-09-2021

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 41953/07-09-2021, Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 115965) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 «ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ»

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προκηρύσσει διαγωνισμό άνω των ορίων (αρ. πρωτ. διακήρυξης 41953/07-09-2021) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (αύξοντας συστημικός αριθμός: 115965) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα, για την προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», με εκτιμώμενη αξία 245.161,29€ χωρίς ΦΠΑ, συνολική αξία 304.000,00€ με ΦΠΑ. Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα παρακάτω τμήματα:

TMHMA 1: ΚΑΣΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 16.129,03€, ΦΠΑ 24%: 3.870,97€, ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ: 20.000,00€, CPV: 30000000-9)

TMHMA 2: ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 16.129,03€, ΦΠΑ 24%: 3.870,97€, ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ: 20.000,00€, CPV: 30000000-9)

TMHMA 3: ΚΑΣΚΕΣ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 12.096,77€, ΦΠΑ 24%: 2.903,23€, ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ: 15.000,00€, CPV: 30000000-9)

TMHMA 4: ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 40.322,58€, ΦΠΑ 24%: 9.677,42€, ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ: 50.000,00€, CPV: 30000000-9)

TMHMA 5: ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 24.596,77€, ΦΠΑ 24%: 5.903,23€, ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ: 30.500,00€, CPV: 30000000-9)

TMHMA 6: ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 8.064,52€, ΦΠΑ 24%: 1.935,48€, ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ: 10.000,00€, CPV: 30000000-9)

TMHMA 7: ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 20.161,29€, ΦΠΑ 24%: 4.838,71€, ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ: 25.000,00€, CPV: 30000000-9)

TMHMA 8: ΠΛΗΡΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 12.903,23€, ΦΠΑ 24%: 3.096,77€, ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ: 16.000,00€, CPV: 30000000-9)

TMHMA 9: ΚΕΛΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 66.532,26€, ΦΠΑ 24%: 15.967,74€, ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ: 82.500,00€, CPV: 30000000-9)

TMHMA 10: ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΒΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 16.129,03€, ΦΠΑ 24%: 3.870,97€, ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ: 20.000,00€, CPV: 38000000-5)

TMHMA 11: ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 12.096,77€, ΦΠΑ 24%: 2.903,23€, ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ: 15.000,00€, CPV: 30000000-9).

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Κωδ. ΣΑ Ε1191. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση, βαρύνει την Κ.Α. σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Φορέα.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2020ΣΕ11910137).

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της Πράξης: «Πρότυπο ΚΕντρο Εμβαθυμένης Εικονικής, Επαυξημένης και Μικτής Πραγματικότητας Περιφέρειας Ηπείρου-ΚΕΕΠΗ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», με βάση την Απόφαση Ένταξης με αριθ. πρωτ. 6260/1413/Α2/20-11-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και έχει λάβει κωδικό MIS 5047221. Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα ή και για όλα τα τμήματα, απαραίτητα όμως για το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνει το κάθε τμήμα με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα.

Οι Κατηγορίες Δαπάνης του Έργου που βαρύνουν οι εν λόγω προμήθειες είναι:

  • 14-05: Α.1. Άμεσες Δαπάνες (Επιστημονικά Όργανα),
  • 14-03: Α.1. Άμεσες Δαπάνες (Η/Υ και Περιφερειακές Συσκευές),
  • 14-09: Α1.10 - Προμήθειες (Λοιπός Εξοπλισμός).

Χώρος παράδοσης – εγκατάστασης ορίζεται το Εργαστήριο «Πρότυπο ΚΕντρο Εμβαθυμένης Εικονικής, Επαυξημένης και Μικτής Πραγματικότητας Περιφέρειας Ηπείρου-ΚΕΕΠΗ», Κτήριο Ε3 του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστημιούπολη, Κωστακιοί Άρτας.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα διακοσίων σαράντα (240) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό.

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/prokirykseis-promitheion

Η υπ. αριθμ. 2021/S 176-456582 Προκήρυξη της σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 10/09/2021.

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ

115965

ΔΕΥΤΕΡΑ

01-11-2021

ΩΡΑ: 03:00 μ.μ..

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

05-11-2021

ΩΡΑ: 10:00 π.μ..

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr ).

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2.2.1. της Διακήρυξης. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2. Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής της Διακήρυξης.

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης παρέχονται από την Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα τηλέφωνα 2651007982 και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών http://www.rc.uoi.gr.

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από κ. Κατερτσίδη Νικόλαο στο τηλέφωνο 2651007656.

Ο

Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών &

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Καθηγητής Σπυρίδων Γεωργάτος

Αντιπρύτανης

e-max.it: your social media marketing partner