Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Προκήρυξη διαγωνισμού άνω των ορίων (αρ. πρωτ. διακήρυξης 39918/31-08-2021) για την προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», συνολικής αξίας 549.000,00€ με ΦΠΑ.
03-09-2021
11-10-2021 15:00
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα Ιωάννα Τζουλάκη, τηλ 2651007606
«ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΩΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ (2): ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ», ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ «82875»
39918/31-08-2021

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προκηρύσσει διαγωνισμό άνω των ορίων (αρ. πρωτ. διακήρυξης 39918/31-08-2021) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (αύξοντας συστημικός αριθμός: 115968) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα, για την προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», με εκτιμώμενη αξία 442.741,94€ χωρίς ΦΠΑ, συνολική αξία 549.000,00€ με ΦΠΑ. Η εν λόγω προμήθεια εντάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 38000000-5. Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα παρακάτω τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1: ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗΣ ΜΟΝΑΔΙΑΙΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΥΤΤΑΡΟΥ (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 101.612,90€, ΦΠΑ 24%: 24.387,10€, ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ: 126.000,00€)

ΤΜΗΜΑ 2: ΤΡΙΧΟΕΙΔΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 153.225,81€, ΦΠΑ 24%: 36.774,19€, ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ: 190.000,00€)

ΤΜΗΜΑ 3: ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ (LIQUID HANDLING UNIT) (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 123.387,10€, ΦΠΑ 24%: 29.612,90€, ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ: 153.000,00€)

ΤΜΗΜΑ 4: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΑΝΑΛΥΤΗ NMR 500MHZ BRUKER (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 64.516,13€, ΦΠΑ 24%: 15.483,87€, ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ: 80.000,00€)

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Κωδ. ΣΑ Ε1191. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση, βαρύνει την Κ.Α. σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Φορέα. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2020ΣΕ11910095). Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της Πράξης: «Κατανόηση των μηχανισμών γήρανσης (σε υγεία και ασθένεια) μέσω της ενσωμάτωσης μοριακών δεδομένων -ωμικής υψηλής ανάλυσης» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», με βάση την Απόφαση Ένταξης με αριθ. πρωτ. 6302/1455/Α2/20-11-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και έχει λάβει κωδικό MIS 5047228. Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα ή και για όλα τα τμήματα, απαραίτητα όμως για το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνει το κάθε τμήμα με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε:

  • δύο (2) μήνες για τα τμήματα 1 & 2,
  • έξι (6) μήνες για το τμήμα 3,
  • πέντε (5) μήνες για το είδος 1 του τμήματος 4,
  • πέντε (5) μήνες για το πρώτο σετ του είδους 2 του τμήματος 4 και δώδεκα (12) μήνες μετά την παράδοση του πρώτου σετ για το δεύτερο σετ του είδους 2 του τμήματος 4,

από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά Τμήμα.

Χώρος παράδοσης – εγκατάστασης σύμφωνα με το Παράρτημα Ι: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα διακοσίων σαράντα (240) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό.

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/prokirykseis-promitheion

Η υπ. αριθμ. 2021/S 171-444643 Προκήρυξη της σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 03/09/2021.

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ

115968

ΔΕΥΤΕΡΑ

11-10-2021

ΩΡΑ: 03:00 μ.μ..

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

15-10-2021

ΩΡΑ: 10:00 π.μ..

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr ).

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2.2.1. της Διακήρυξης. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2. Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής της Διακήρυξης.

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης παρέχονται από την Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα τηλέφωνα 2651007982 και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών http://www.rc.uoi.gr

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα Ιωάννα Τζουλάκη, στο τηλέφωνο 2651007606.

Ο

Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών &

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Καθηγητής Σπυρίδων Γεωργάτος

Αντιπρύτανης

e-max.it: your social media marketing partner