Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Προκήρυξη διαγωνισμού άνω των ορίων (αρ. πρωτ. διακήρυξης 35583/21-07-2021) για την προμήθεια «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ», συνολικής αξίας 415.502,64€ με ΦΠΑ.
29-07-2021
13-09-2021 15:00
Καθηγητής κ. Ευστάθιος Φριλίγγος, τηλ 2651007715
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ, ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ «82898»
35583/21-07-2021

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 35583/21-07-2021, Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 115959) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ»-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 39 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ»

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προκηρύσσει διαγωνισμό άνω των ορίων (αρ. πρωτ. διακήρυξης 35583/21-07-2021) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 115959) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα για την προμήθεια «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ», με εκτιμώμενη αξία 363.555,32€ χωρίς ΦΠΑ, συνολική αξία 415.502,64€ με ΦΠΑ. Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα παρακάτω Τμήματα:

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

CPV

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

ΚΑΘΑΡΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ (%)

ΦΠΑ

1

Αντιδραστήρια και kits για απομόνωση DNA/RNA και Real Time-PCR

38951000-6 24965000-6

4.997,90 €

4.715,00 €

6

282,90 €

2

Αντιδραστήρια αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR)

38950000-9 24965000-6

5.000,00 €

4.716,98 €

6

283,02 €

3

Υλικά για απομόνωση και αλληλούχιση RNA

33696500-0

10.000,04 €

9.434,00 €

6

566,04 €

4

Χημικά και εργαστηριακά αναλώσιμα

33790000-4

4.999,99 €

4.032,25 €

24

967,74 €

5

Υποστρώματα σεσημασμένα με ραδιοϊσότοπα

33696400-9

10.000,00 €

8.064,52 €

24

1.935,48 €

6

Αντιδραστήρια Μοριακής Βιολογίας-Μικροβιολογίας

33696500-0 38950000-9 24965000-6

13.000,00 €

12.264,15 €

6

735,85 €

7

Πλαστικά είδη εργαστηρίου

19520000-7 33192500-7

7.000,00 €

5.645,16 €

24

1.354,84 €

8

Υλικά για απομόνωση και ανάλυση πρωτεϊνών

33696600-1 33696500-0

6.000,00 €

4.838,71 €

24

1.161,29 €

9

Γενικά χημικά και εργαστηριακά αναλώσιμα

38437100-8 33696300-8 33696500-0

5.000,00 €

4.032,26 €

24

967,74 €

10

Αναλώσιμα Μοριακής Βιολογίας για Κυτταρικές Σειρές σε μελέτες κυτταρικού κύκλου

24900000-3 3895000-9 38951000-6 24965000-6

6.000,00 €

5.660,38 €

6

339,62 €

11

Αναλώσιμα Μοριακής Βιολογίας για Ωοκύτταρα / Έμβρυα

33696500-0 24900000-3 3895000-9 38951000-6 24965000-6

6.000,00 €

5.660,38 €

6

339,62 €

12

Υλικά κυτταροκαλλιέργειας ωοκυττάρων / κυτταρικών σειρών – Πλαστικά - Χημικά

24300000-7 33651510-6 24931250-6 38437100-8 39225720-8 42514300-5 38437110-1 33192500-7 33141310-6 19520000-7

9.999,98 €

8.064,50 €

24

1.935,48 €

13

Αντισώματα Κυτταρικού Κύκλου και Μηχανισμών Απόκρισης σε Βλάβες του DNA

33651520-9

5.830,00 €

5.500,00 €

6

330,00 €

14

Αντισώματα-Μάρτυρες, Δείκτες, Ένζυμα

33651520-9 33696500-0
24900000-3 24965000-6

4.987,03 €

4.021,80 €

24

965,23 €

15

Φθορίζουσες συζευγμένες χρώσεις – Ανασυνδυασμένες πρωτεΐνες

33651520-9 33696500-0 24900000-3 33696500-0 24965000-6

4.084,56 €

3.294,00 €

24

790,56 €

16

Είδη κυτταροκαλλιέργειας και συνοδά εργαστηριακά αναλώσιμα

33790000-4 33696500-0 24300000-7 24931250-6

7.300,00 €

5.887,10 €

24

1.412,90 €

17

Ειδικά είδη κυτταροκαλλιέργειας και ανάλυσης κυττάρων θηλαστικών

24931250-6

6.512,11 €

6.143,50 €

6

368,61 €

18

Είδη Μοριακής Βιολογίας για ανάλυση DNA και PCR

33696500-0 38951000-6 24965000-6

3.647,55 €

3.441,08 €

6

206,47 €

19

Ειδικά είδη Μοριακής Βιολογίας-Γονιδιωματικής Ανάλυσης

24900000-3 38950000-9 38951000-6

4.535,74 €

4.279,00 €

6

256,74 €

20

Ειδικά μονοκλωνικά και πολυκλωνικά αντισώματα

33651520-9

3.599,76 €

3.396,00 €

6

203,76 €

21

Ειδικά αντιδραστήρια (βιβλιοθήκες CRISPR και πλασμίδια)

24900000-3

1.860,00 €

1.500,00 €

24

360,00 €

22

Αντισώματα, πρωτογενή και δευτερογενή, και συνοδά είδη

33651520-9 24322510-5 33772000-2 33141400-4

5.272,44 €

4.974,00 €

6

298,44 €

23

Χημικά αντιδραστήρια, υλικά ηλεκτροφόρησης SDS-PAGE, και υλικά  κυτταροκαλλιεργειών

24931230-0 24965000-6 33793000-5 24931250-6

9.726,56 €

7.844,00 €

24

1.882,56 €

24

Χημικά, αντιδραστήρια και πλαστικά είδη εργαστηρίων, μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας

24300000-7 33696500-0 24931250-6

15.000,00 €

12.096,77 €

24

2.903,23 €

25

Συνθετικά πεπτίδια

24900000-3

7.440,00 €

6.000,00 €

24

1.440,00 €

26

Υλικά για αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) και PCR πραγματικού χρόνου (real-time PCR) 

3895000-9 38951000-6

8.604,00 €

8.116,98 €

6

487,02 €

27

Χημικά αντιδραστήρια, ένζυμα, και πλαστικά αναλώσιμα

33790000-4 24965000-6 19520000-7 24322220-5 24300000-7

6.000,00 €

4.838,71 €

24

1.161,29 €

28

Αντιδραστήρια για απομόνωση και ανάλυση RNA

33696500-0 38950000-9 24965000-6 24900000-3

8.000,00 €

7.547,17 €

6

452,83 €

29

Αντιδραστήρια γενετικής ανάλυσης

38950000-9 24965000-6 38951000-6

3.000,00 €

2.830,19 €

6

169,81 €

30

Αντιδραστήρια Κυτταρομετρίας Ροής

33696500-0

1.000,64 €

944,00 €

6

56,64 €

31

Αυξητικοί παράγοντες - κυτταροκίνες

24956000-0

2.926,40 €

2.360,00 €

24

566,40 €

32

Αναλώσιμα Εργαστηρίου Ελεγχόμενης Αποδέσμευσης Φαρμάκων

33790000-4

4.998,94 €

4.031,40 €

24

967,54 €

33

Αντιδραστήρια για ανάλυση νουκλεϊκών οξέων

33696500-0 24965000-6

8.749,24 €

8.254,00 €

6

495,24 €

34

Χημικά και άλλα γενικά αναλώσιμα εργαστηρίου

33696300-8 24300000-7 33696500-0 38437000-7 19520000-7

8.750,00 €

7.056,45 €

24

1.693,55 €

35

Υλικά και ένζυμα κλωνοποίησης/ανασυνδυασμένου DNA, αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης και αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης πραγματικού χρόνου 

3895000-9 38951000-6 24965000-6

23.885,00 €

22.533,02 €

6

1.351,98 €

36

Υλικά για εργαστηριακή καλλιέργεια βλαστικών κυττάρων 

24931250-6

2.100,00 €

1.981,13 €

6

118,87 €

37

Χημικά αντιδραστήρια, διαλύτες, ρυθμιστικά διαλύματα

33696500-0 24300000-7

3.648,00 €

2.941,94 €

24

706,06 €

38

Εργαστηριακά είδη γυάλινα, πλαστικά, χάρτινα, μεταλλικά-Σιφώνια-Σωληνάρια

38437100-8  33793000-5 33192500-7 33141411-4 33772000-2 19520000-7

3.855,00 €

3.108,87 €

24

746,13 €

39

Εξειδικευμένα υλικά θερμοφόρησης μικρής κλίμακας

24900000-3

2.000,00 €

1.612,90 €

24

387,10 €

40

Αντιδραστήρια για κλωνοποίηση, απομόνωση και ανάλυση DNA/RNA, αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR), και διαμόλυνση 

33696500-0
24965000-6
24900000-3

15.526,88 €

14.648,00 €

6

878,88 €

41

Αντιδραστήρια για αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης πραγματικού χρόνου (real-time, qPCR) 

38951000-6

2.987,83 €

2.818,71 €

6

169,12 €

42

Χημικά αντιδραστήρια, είδη μικροβιολογίας, και άλλα αναλώσιμα εργαστηρίου 

33696300-8 33790000-4

2.978,50 €

2.402,02 €

24

576,48 €

43

Είδη Κυτταρικής Βιολογίας και αναλώσιμα

33696500-0

8.506,50 €

8.025,00 €

6

481,50 €

44

Είδη Πρωτεωμικής Ανάλυσης

33696500-0 33790000-4 33696600-1

8.000,00 €

6.451,61 €

24

1.548,39 €

45

Ειδικά αντισώματα για ανάλυση ρύθμισης της β-οξείδωσης

33651520-9

5.077,40 €

4.790,00 €

6

287,40 €

46

Θρεπτικά μέσα και διαλύματα κυτταροκαλλιεργειών

24931250-6 33696500-0

8.000,00 €

6.451,61 €

24

1.548,39 €

47

Χημικά αντιδραστήρια και γενικά αναλώσιμα εργαστηρίου

33696500-0 19520000-7 33790000-4 24300000-7

5.000,00 €

4.032,26 €

24

967,74 €

48

Αντιδραστήρια Μοριακής Βιολογίας για απομόνωση και ανάλυση πρωτεϊνών και νουκλεϊκών οξέων

33696500-0 33696600-1 24965000-6 24900000-3

17.999,86 €

16.981,00 €

6

1.018,86 €

49

Χημικά αντιδραστήρια και άλλα εργαστηριακά αναλώσιμα, και υλικά για πειράματα κυτταροκαλλιεργειών και πειραματοζώων

38437100-8 33696300-8 33696500-0 24931250-6 33793000-5 33192500-7 33141411-4 33772000-2 19520000-7

7.000,00 €

5.645,16 €

24

1.354,84 €

50

Αντιδραστήρια για απομόνωση και ανάλυση DNA και RNA από βιολογικά υγρά

33696500-0 24965000-6

6.999,45 €

6.603,25 €

6

396,20 €

51

Ειδικά αντιδραστήρια για αναλύσεις μεθυλίωσης DNA

33696500-0 24900000-3

12.000,26 €

11.321,00 €

6

679,26 €

52

Αντιδραστήρια για αντιδράσεις PCR και real-time PCR

38950000-9 38951000-6 24965000-6

3.851,26 €

3.633,26 €

6

218,00 €

53

Αντιδραστήρια και είδη εργαστηρίου κυτταρικής βιολογίας

24322220-5 33141420-0 33198000-4 33790000-4

1.518,98 €

1.433,00 €

6

85,98 €

54

Υλικά ανάλυσης κυτταρικού φαινοτύπου

33651520-9 33772000-2 33696500-0 33793000-5

7.000,00 €

5.645,16 €

24

1.354,84 €

55

Ειδικά αντιδραστήρια: πλασμίδια, ιικοί φορείς

24900000-3

1.364,00 €

1.100,00 €

24

264,00 €

56

Χημικά και μη χημικά εργαστηριακά αναλώσιμα: διαλύτες, ένζυμα, οργανικές και ανόργανες χημικές ουσίες, πλαστικά και γυάλινα είδη, υλικά κυτταροκαλλιέργειας    

24300000-7 38437100-8 33696300-8 33696500-0 33790000-4 24931250-6 24965000-6 33793000-5 33192500-7 19520000-7

16.480,84 €

13.291,00 €

24

3.189,84 €

57

Αναλώσιμα προετοιμασίας δειγμάτων μικροσκοπίας

38000000-5 33696300-8

14.000,00 €

11.290,32 €

24

2.709,68 €

58

Εργαλεία κοπής για προετοιμασία λεπτών υμενίων

38300000-8

11.000,00 €

8.870,97 €

24

2.129,03 €

59

Υλικά και αντιδραστήρια για πειράματα ανοσοϊστοχημείας

24327000-2 19520000-7

1.190,00 €

959,68 €

24

230,32 €

60

Αντιδραστήρια ανοσοϊστοχημείας για χρήση σε αυτόματο αναλυτή

33696500-0

3.710,00 €

3.500,00 €

6

210,00 €

ΣΥΝΟΛΟ:

415.502,64 €

363.555,32 €

 

51.947,32 €

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Κωδ. ΣΑ Ε1191. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση, βαρύνει την Κ.Α. σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Φορέα. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2020ΣΕ11910121).

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 3 (Εργαστηριακά Αναλώσιμα) της Πράξης: «Ανάπτυξη Νέων Υποδομών που οικοδομούν «Ικανότητα» στη Βιοϊατρική Έρευνα (BIOMED-20)» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», με βάση την Απόφαση Ένταξης με αριθ. πρωτ. 6284/1437/Α2/20-11-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και έχει λάβει κωδικό MIS 5047236. Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα Τμήματα ή και για όλα τα Τμήματα, απαραίτητα όμως για το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνει το κάθε Τμήμα με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα.

Χώρος παράδοσης – εγκατάστασης σύμφωνα με το Παράρτημα Ι: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα διακοσίων σαράντα (240) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό.

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/prokirykseis-promitheion

Η υπ. αριθμ. 2021/S 143-379677 Προκήρυξη της σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 27/07/2021.

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ

115959

ΔΕΥΤΕΡΑ

13-09-2021

ΩΡΑ: 03:00 μ.μ..

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

17-09-2021

ΩΡΑ: 10:00 π.μ..

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr ).

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2.2.1. της Διακήρυξης. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2. Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής της Διακήρυξης.

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης παρέχονται από την Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα τηλέφωνα 2651007982 και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών http://www.rc.uoi.gr

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Καθηγητή κ. Ευστάθιο Φριλίγγο, στο τηλέφωνο 2651007715.

Ο

Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών &

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Καθηγητής Σπυρίδων Γεωργάτος

Αντιπρύτανης

e-max.it: your social media marketing partner