Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Προκήρυξη διαγωνισμού άνω των ορίων (αρ. πρωτ. διακήρυξης 23675/18-05-2021) για την προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», συνολικής αξίας 1.540.000,00€ με ΦΠΑ.
21-05-2021
28-06-2021 15:00
Καθηγητής κ. Γεώργιος Φλούδας, τηλ 2651008564
«ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ YΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ (2): ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ»
23675/18-05-2021

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προκηρύσσει διαγωνισμό άνω των ορίων (αρ. πρωτ. διακήρυξης 23675/18-05-2021) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (αύξοντας συστημικός αριθμός: 115964) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», με εκτιμώμενη αξία 1.241.935,48€ χωρίς ΦΠΑ, συνολική αξία 1.540.000,00€ με ΦΠΑ. Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις παρακάτω ομάδες:

ΟΜΑΔΑ 1: ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 918.548,58€, ΦΠΑ 24%: 220.451.66€, ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: 1.139.000.24€, CPV: 38000000-5)

ΟΜΑΔΑ 2: EΞΑΡΤΗΜΑΤΑ CPMAS KAI ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ NMR 400 MHz (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 113.709,668€, ΦΠΑ 24%: 27.290,32€, ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ:141.000,00€, CPV: 38000000-5)

ΟΜΑΔΑ 3: ΠΗΓΗ LASER (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 44.758,00€, ΦΠΑ 24%: 10.741,92€, ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: 55.499,92€, CPV: 38636100-3, 31712348-1, 38636000-2, 31512200-0)

ΟΜΑΔΑ 4: ΟΠΤΟΜΗΧΑΝΙΚΑ (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 16.936,00€, ΦΠΑ 24%: 4.064,64€, ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: 21.000,64€, CPV: 38000000-5, 38622000-1, 38623000-8)

ΟΜΑΔΑ 5: ΜΑΓΝΗΤΟΜΕΤΡΟ (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 9.670,00€, ΦΠΑ 24%: 2.320,80€, ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: 11.990,80€, CPV: 38553000-6)

ΟΜΑΔΑ 6: ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΚΕΝΟΥ (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 21.610,00€, ΦΠΑ 24%: 5.186,40€, ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: 26.796,40€, CPV: 42122000-0, 42122440-6, 42122450-9, 38423100-7)

ΟΜΑΔΑ 7: ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΚΡΥΟΣΤΑΤΗ (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 3.800,00€, ΦΠΑ 24%: 912,00€, ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: 4.712,00€, CPV: 44615000-4)

ΟΜΑΔΑ 8: ΗΛΙΑΚΟ ΣΚΑΦΟΣ (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 58.064,52€, ΦΠΑ 24%: 13.935,48€, ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: 72.000,00€, CPV: 34520000-8)

ΟΜΑΔΑ 9: ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ VR, IT HARDWARE & SOFTWARE (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 16.129,03€, ΦΠΑ 24%: 3.870,97€, ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: 20.000,00€, CPV: 32320000-2, 48000000-8)

ΟΜΑΔΑ 10: ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 8.064,52€, ΦΠΑ 24%: 1.935,48€, ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: 10.000,00€, CPV: 38421100-3, 38000000-5, 39180000-7)

ΟΜΑΔΑ 11: ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΟΝΤΙΚΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 30.645,16€, ΦΠΑ 24%: 7.354,84€, ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: 38.000,00€, CPV: 38432200-4)

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Κωδ. ΣΑ Ε1191. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση, βαρύνει την Κ.Α. σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Φορέα.Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2020ΣΕ11910123). Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της Πράξης: «Κέντρο Έρευνας, Ποιοτικής Ανάλυσης Yλικών Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Επικοινωνίας της Επιστήμης» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», με βάση την Απόφαση Ένταξης με αριθ. πρωτ. 6283/1436/Α2/20-11-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και έχει λάβει κωδικό MIS 5047233. Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες ή και για όλες τις ομάδες, απαραίτητα όμως για το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνει η κάθε ομάδα με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες, με εξαίρεση την ομάδα (8) για την οποία η διάρκεια ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Χώρος παράδοσης – εγκατάστασης σύμφωνα με το Παράρτημα Ι: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα διακοσίων σαράντα (240) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό.

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/prokirykseis-promitheion

Η υπ. αριθμ. 2021/S 098-254068 Προκήρυξη της σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 21/05/2021.

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ

115964

ΔΕΥΤΕΡΑ

28-06-2021

ΩΡΑ: 03:00 μ.μ..

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

02-07-2021

ΩΡΑ: 10:00 π.μ..

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2.2.1. της Διακήρυξης. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2. Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής της Διακήρυξης.

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης παρέχονται από την Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα τηλέφωνα 2651007982 και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών http://www.rc.uoi.gr

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου, Καθηγητή κ. Γεώργιο Φλούδα, στο τηλέφωνο 2651008564.

Ο

Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών &

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Καθηγητής Σπυρίδων Γεωργάτος

Αντιπρύτανης

e-max.it: your social media marketing partner