Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Διεθνής Ανοικτός διαγωνισμός συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 189.609,76€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, (233.220,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή και με δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης ανά ομάδα, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
17-01-2014
13-03-2014 16:00
κ. Καρμίρης Ευάγγελος τηλ: 26510-07942, 07959 & 07952 - FAX 26510-07951 - e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Έργα που περιλαμβάνει ο «ΠΙΝΑΚΑΣ Ι» της διακήρυξης, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης- ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ –ΗΠΕΙΡΟΥ 20
16646/11-12-2012

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Διεθνής Ανοικτός διαγωνισμός

Συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 189.609,76€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, (233.220,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή και με δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης ανά ομάδα, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΟΜΑΔΕΣ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 & 24) για τις ανάγκες των Έργων που περιλαμβάνει ο «ΠΙΝΑΚΑΣ Ι», τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης- ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ –ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013), για τα αντίστοιχα Εργαστήρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Απόφαση έγκρισης διενεργείας διαγωνισμού της Επιτροπής Ερευνών: (Αρ. Πρωτ: 13804/16-10-2012).

Προσφορές γίνονται δεκτές είτε για το σύνολο του διαγωνισμού, είτε για τις επιμέρους ομάδες.

Αναθέτουσα αρχή

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που εδρεύει στο Β΄ ΚΤΙΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, 1ο ΟΡΟΦΟΣ στην Πανεπιστημιούπολη στα Ιωάννινα – ΤΚ 45110. Ο κ. Καρμίρης Ευάγγελος είναι ο αρμόδιος υπάλληλος από πλευράς της Αναθέτουσας Αρχής, τηλέφωνα επικοινωνίας: 26510-07942, 07959 & 07952 -FAX 26510-07951 -e-mail: eediagon@cc.uoi.gr

Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφορών:

(α) Η προθεσμία υποβολής των προσφορών εκπνέει στις 13-03-2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00. Οι προσφορές αποστέλλονται ή προσκομίζονται σφραγισμένες, στην αρμόδια Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 1ος Όροφος, Γραφείο 9, Β΄ ΚΤΙΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, Πανεπιστημιούπολη - Ιωάννινα – Τ. Κ. 45110.

(β) Στην περίπτωση αποστολής (με οποιονδήποτε τρόπο) της προσφοράς, αυτή πρέπει να περιέλθει και να παραληφθεί από το αρμόδιο πρόσωπο μέχρι τις 13-03-2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00. Προσφορά που ταχυδρομήθηκε έγκαιρα αλλά δεν έφθασε στην υπηρεσία έγκαιρα, δεν θα ληφθεί υπόψη.

(γ). Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Αποσφράγιση των προσφορών

(α) Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημοσία στις 14-03-2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 1ος Όροφος, Β΄ ΚΤΙΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, Πανεπιστημιούπολη - Ιωάννινα – Τ. Κ. 45110 (μικρή αίθουσα Συνεδριάσεων), Πανεπιστημιούπολη.

(β) Εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά και νομιμοποιητικό έγγραφο εκπροσώπησης.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που:

        είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή

        είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή

        είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ – ή

        είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή

        έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών

και εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα Άρθρα 6 και 7 της αναλυτικής διακήρυξης.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Πάντως, η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία δύναται να υποχρεωθεί να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

Παραλαβή των εγγράφων στοιχείων του διαγωνισμού

1. Η παραλαβή των εγγράφων θα γίνεται από: τον κ. Καρμίρη Ευάγγελο που είναι ο αρμόδιος υπάλληλος από πλευράς της Αναθέτουσας Αρχής.

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Επιτροπή Ερευνών

Β΄ ΚΤΗΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ - 1ος Όροφος,

Πανεπιστημιούπολη, - 45110 - Ιωάννινα.

Τηλέφωνα: +30 26510-07942, 26510-07959 & 26510-07952

FAX : +30 26510-07951

e-mail: eediagon@cc.uoi.gr.

Η διακήρυξη του διαγωνισμού με Αριθ. Πρωτ. 16646/11-12-2012 βρίσκεται και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση: http://www.rc.uoi.gr.

Η παραλαβή των εγγράφων του διαγωνισμού μπορεί να γίνεται και με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) με δαπάνες του ενδιαφερόμενου.

Σε περίπτωση που τα τεύχη του διαγωνισμού παραληφθούν μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση των τευχών του διαγωνισμού. Οι παραλήπτες της προκήρυξης υποχρεούνται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της, να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

2. Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να ζητούν διευκρινήσεις – συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα, ήτοι μέχρι και οκτώ ημέρες προ της εκπνοής του μισού χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης της ως άνω προθεσμίας. Οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δυνάμει του άρθρου 15, παρ.2 περ. α του Π.Δ. 118/2007.

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων – συμπληρωματικών πληροφοριών θα πρέπει να απευθύνονται στο γραφείο προμηθειών της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Β΄ ΚΤΗΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ - 1ος Όροφος, Γραφείο 9 – Πανεπιστημιούπολη - Ιωάννινα – Τ.Κ. 45110 τηλ.: 2651007942, 2651007959 & 2651007952 - FAX 26510-07951, e-mail: eediagon@cc.uoi.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι είναι υποχρεωμένοι όταν θα παραλαμβάνουν τη διακήρυξη να ενημερώνουν το αρμόδιο γραφείο με τα στοιχεία της εταιρείας τους (Επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail, ονοματεπώνυμο εκπροσώπου εταιρείας).

3. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.

Εγγύηση συμμετοχής

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού, από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 5% επί του ως άνω αναφερόμενου προϋπολογισμού (ανά ομάδα) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

e-max.it: your social media marketing partner