Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (αρ. πρωτ. διακήρυξης 25595/10-07-2020) για την προμήθεια «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», συνολικής αξίας 157.140,00€ με ΦΠΑ
17-07-2020
31-08-2020 15:00
Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Σταλίκας, τηλ 2651008414
«ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΦΥΚΟΥΣ Dunaliella Salina ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΑΝΟΫΛΙΚΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ», με κωδικό Επιτροπής Ερευνών «82588»
25595/10-07-2020

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προκηρύσσει διαγωνισμό (αρ. πρωτ. διακήρυξης 25595/10-07-2020) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος 94996) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», με εκτιμώμενη καθαρή αξία 126.725,81€, συνολική αξία 157.140,00€ με ΦΠΑ. Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις παρακάτω ομάδες:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ

CPV

Π/Υ Ομάδας χωρίς ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%

Π/Υ Ομάδας με ΦΠΑ

ΟΜΑΔα 1:ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ «ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΑΖΑΣ, ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΑΚΙΝΗΤΗ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ»

38432210-7

59.790,32€

14.349,68€

74.140,00€

ΟΜΑΔα 2: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ «ΦΑΣΜΑΤΟΦΘΟΡΙΣΜΟΜΕΤΡΟΥ»

38433200-1

27.419,36€

6.580,64€

34.000,00€

ΟΜΑΔα 3: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ «ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΟΥ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ»

38518200-1

37.096,78€

8.903,22€

46.000,00€

ΟΜΑΔα 4: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΔΙΧΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΥ»

37413000-6

2.419,35€

580,65€

3.000,00€

Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες ή και για όλες τις ομάδες, απαραίτητα όμως για το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνει η κάθε ομάδα, με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Χώροι παράδοσης-εγκατάστασης ορίζονται:

  • Για τις ομάδες 1 & 2 το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας – Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
  • Για τις ομάδες 3 & 4 το Εργαστήριο Ιχθυολογίας – Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΦΥΚΟΥΣ Dunaliella Salina ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΑΝΟΫΛΙΚΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ», με κωδικό Επιτροπής Ερευνών «82588» και κωδικό MIS «5033613».

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), με τίτλο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ», ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2, ΕΣΠΑ 2014-2020.).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό 94996.

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/prokirykseis-promitheion

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 31/08/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 03:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 04/09/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής (ανά ομάδα που συμμετέχουν), που ανέρχεται στο ποσό των:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ (2%)

ΟΜΑΔα 1:ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ «ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΑΖΑΣ, ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΑΚΙΝΗΤΗ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ»

59.790,32€

1.195,81€

ΟΜΑΔα 2: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ «ΦΑΣΜΑΤΟΦΘΟΡΙΣΜΟΜΕΤΡΟΥ»

27.419,36€

548,39€

ΟΜΑΔα 3: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ «ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΟΥ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ»

37.096,78€

741,94€

ΟΜΑΔα 4: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΔΙΧΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΥ»

2.419,35€

48,39€

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα διακοσίων σαράντα (240) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης παρέχονται από την Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα τηλέφωνα 2651007982 και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών http://www.rc.uoi.gr.

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου, Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Σταλίκα, στο τηλέφωνο 2651008414.

Ο

Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών &

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Καθηγητής Σπυρίδων Γεωργάτος

Αντιπρύτανης

e-max.it: your social media marketing partner