Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός άνω των ορίων (αρ. πρωτ. διακήρυξης 24926/06-07-2020, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 93944) για την προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», με εκτιμώμενη αξία 130.224,19€ χωρίς ΦΠΑ, συνολική αξία 161.478,00€ με ΦΠΑ.
10-07-2020
07-09-2020 15:00
Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τους Υπεύθυνους των ομάδων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.
«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» και κωδικό Επιτροπής Ερευνών «82225»
αρ. πρωτ. διακήρυξης 24926/06-07-2020, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 93944

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. προκηρύσσει διαγωνισμό άνω των ορίων (αρ. πρωτ. διακήρυξης 24926/06-07-2020) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (αύξοντας συστημικός αριθμός: 93944) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», με εκτιμώμενη αξία 130.224,19€ χωρίς ΦΠΑ, συνολική αξία 161.478,00€ με ΦΠΑ.

Το έργο με τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» και κωδικό Επιτροπής Ερευνών «82225» χρηματοδοτείται από το από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του ΥΠΠΕΘ με ΣΑΕ 2017ΣΕ14600026.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» σύμφωνα με την Αναλυτική Περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Διακήρυξης.

Η εν λόγω προμήθεια εντάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 30000000-9.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις παρακάτω ομάδες:

 

Α/Α Ομάδας

Τίτλος Ομάδας

Π/Υ Ομάδας χωρίς ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%

Π/Υ Ομάδας με ΦΠΑ

1

Διάφορες Ηλεκτρονικές Συσκευές και Περιφερειακά Η/Υ ΠΠΣ Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών

1.250,00 €

300,00 €

1.550,00 €

2

Διάφορες Ηλεκτρονικές Συσκευές και Περιφερειακά Η/Υ ΠΠΣ και ΠΜΣ Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης

927,42 €

222,58 €

1.150,00 €

3

Διάφορες Ηλεκτρονικές Συσκευές και Περιφερειακά Η/Υ ΠΜΣ Βασικών Βιοϊατρικών Επιστημών Τμήματος Ιατρικής

1.717,74 €

412,26 €

2.130,00 €

4

Φωτοτυπικό Μηχάνημα (Πολυμηχάνημα) ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής

6.451,61 €

1.548,39 €

8.000,00 €

5

Διάφορες Ηλεκτρονικές Συσκευές και Περιφερειακά Η/Υ ΠΜΣ Αρχαίος Κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία

5.427,42 €

1.302,58 €

6.730,00 €

6

Διάφορες Ηλεκτρονικές Συσκευές και Περιφερειακά Η/Υ ΠΜΣ Βυζαντινές Σπουδές

5.411,29 €

1.298,71 €

6.710,00 €

7

Διάφορες Ηλεκτρονικές Συσκευές και Περιφερειακά Η/Υ ΠΜΣ Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία - Λαογραφία

5.467,74 €

1.312,26 €

6.780,00 €

8

Διάφορες Ηλεκτρονικές Συσκευές και Περιφερειακά Η/Υ ΠΠΣ Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

3.895,16 €

934,84 €

4.830,00 €

9

Εκτυπωτής και Πολυμηχάνημα ΠΠΣ και ΠΜΣ Τμήματος Μαθηματικών

4.532,26 €

1.087,74 €

5.620,00 €

10

Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός ΠΜΣ Προηγμένα Υλικά και ΠΠΣ Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

2.016,13 €

483,87 €

2.500,00 €

11

Διάφορες Ηλεκτρονικές Συσκευές και Περιφερειακά Η/Υ ΠΜΣ και ΠΠΣ Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

11.935,48 €

2.864,52 €

14.800,00 €

12

Διάφορες Ηλεκτρονικές Συσκευές και Περιφερειακά Η/Υ ΠΜΣ και ΠΠΣ Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

11.035,48 €

2.648,52 €

13.684,00 €

13

Διάφορες Ηλεκτρονικές Συσκευές και Περιφερειακά Η/Υ ΠΜΣ Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών

16.935,48 €

4.064,52 €

21.000,00 €

14

Διάφορες Ηλεκτρονικές Συσκευές και Περιφερειακά Η/Υ ΠΜΣ Τμήματος Φιλολογίας

6.262,10 €

1.502,90 €

7.765,00 €

15

Υπολογιστές ΠΠΣ Τμήματος Φιλολογίας

4.861,29 €

1.166,71 €

6.028,00 €

16

Φορητοί Υπολογιστές, Εκτυπωτές και Scanners για το ΠΜΣ Ελληνική Φιλοσοφία - Φιλοσοφία των Επιστημών

6.153,23 €

1.476,77 €

7.630,00 €

17

Φορητοί Υπολογιστές, Εκτυπωτές και Scanners για το ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής

9.580,65 €

2.299,35 €

11.880,00 €

18

Φορητοί Υπολογιστές ΠΜΣ Φυσικής και ΠΜΣ Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον

6.857,26 €

1.645,74 €

8.503,00 €

19

Φορητοί Υπολογιστές ΠΜΣ Αγροχημεία - Εφαρμογές στη Ζωική και Φυτική Παραγωγή - Φαρμακευτικά Φυτά και ΔΠΜΣ Ιατρική Χημεία

1.241,13 €

297,87 €

1.539,00 €

20

3D Εκτυπωτής Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

2.048,39 €

491,61 €

2.540,00 €

21

Φορητοί Η/Υ και Πολυμηχανήματα ΠΜΣ Νοσηλευτική Φροντίδα Ενηλίκων Τμήματος Ιατρικής

4.766,13 €

1.143,87 €

5.910,00 €

22

Φορητοί Η/Υ και Περιφερειακά Η/Υ ΠΠΣ Τμήματος Φιλολογίας

6.386,29 €

1.532,71 €

7.919,00 €

23

3D Συσκευές ΠΠΣ Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης

5.064,52 €

1.215,48 €

6.280,00 €

 

ΣΥΝΟΛΑ

130.224,19 €

31.253,81 €

161.478,00 €

 

 

Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες ή και για όλες τις ομάδες, απαραίτητα όμως για το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνει η κάθε ομάδα με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ο Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης ανά ομάδα και των συμπεριλαμβανομένων σε αυτή ειδών του διαγωνισμού ορίζεται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με αύξοντα συστημικό αριθμό: 93944.

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/prokirykseis-promitheion

Προκήρυξη της σύμβασης έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2020/S 130-318782)

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 07-09-2020, ημέρα <ΔΕΥΤΕΡΑ> και ώρα 03:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 11-09-2020, ημέρα <ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ> και ώρα 11:30 π.μ.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής (ανά ομάδα που συμμετέχουν), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 2.2.2 «Εγγύηση συμμετοχής» της διακήρυξης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα διακοσίων σαράντα (240) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης παρέχονται από την Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα τηλέφωνα 2651007982 και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών http://www.rc.uoi.gr.

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τους Υπεύθυνους των ομάδων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

Ο

Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών &

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Καθηγητής Σπυρίδων Γεωργάτος

Αντιπρύτανης

e-max.it: your social media marketing partner