Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός άνω των ορίων (αρ. πρωτ. διακήρυξης 24923/06-07-2020, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 93848) για την προμήθεια «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», με εκτιμώμενη αξία 43.693,71€ χωρίς ΦΠΑ, συνολική αξία 54.180,20€ με ΦΠΑ.
10-07-2020
07-09-2020 15:00
Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τους Υπεύθυνους των ομάδων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.
«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» και κωδικό Επιτροπής Ερευνών «82225»
αρ. πρωτ. διακήρυξης 24923/06-07-2020, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 93848

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προκηρύσσει διαγωνισμό άνω των ορίων (αρ. πρωτ. διακήρυξης 24923/06-07-2020) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (αύξοντας συστημικός αριθμός: 93848) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», με εκτιμώμενη αξία 43.693,71€ χωρίς ΦΠΑ, συνολική αξία 54.180,20€ με ΦΠΑ.

Το έργο με τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» και κωδικό Επιτροπής Ερευνών «82225» χρηματοδοτείται από το από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του ΥΠΠΕΘ με ΣΑΕ 2017ΣΕ14600026.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» σύμφωνα με την Αναλυτική Περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Διακήρυξης.

Η εν λόγω προμήθεια εντάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 38000000-5.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις παρακάτω ομάδες:

Α/Α Ομάδας

Τίτλος Ομάδας

Π/Υ Ομάδας με ΦΠΑ

Π/Υ Ομάδας χωρίς ΦΠΑ

ΦΠΑ

1

Επιστημονικά Όργανα ΠΜΣ Βασικών Βιοϊατρικών Επιστημών

9.410,00 €

7.588,71 €

1.821,29 €

2

Επιστημονικά Όργανα Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών

3.650,00 €

2.943,55 €

706,45 €

3

Επιστημονικά Όργανα ΔΠΜΣ Ιατρικής Χημείας

6.817,20 €

5.497,74 €

1.319,46 €

4

Επιστημονικά Όργανα ΠΠΣ Φυσικής

1.200,00 €

967,74 €

232,26 €

5

Εργαστηριακός Εξοπλισμός Έρευνας στην Βιοχημεία, ΠΜΣ Αγροχημεία - Εφαρμογές στη ζωική και φυτική παραγωγή - Φαρμακευτικά Φυτά.

3.000,00 €

2.419,35 €

580,65 €

6

Εργαστηριακός Εξοπλισμός Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών - (1)

8.000,00 €

6.451,61 €

1.548,39 €

7

Επιστημονικά Οπτικά Όργανα του ΠΠΣ Φυσικής

928,00 €

748,39 €

179,61 €

8

Εργαστηριακός Εξοπλισμός ΠΜΣ Προηγμένα Υλικά - (2)

1.500,00 €

1.209,68 €

290,32 €

9

Μηχανουργικός τόρνος με σετ κοπτικών εργαλείων και γεννήτρια συσκευής υπερήχων

4.300,00 €

3.467,74 €

832,26 €

10

Εργαστηριακός Εξοπλισμός Έρευνας στα Φαρμακευτικά Φυτά, ΠΜΣ Περιβάλλον και Αγροδιατροφή

2.000,00 €

1.612,90 €

387,10 €

11

Εξοπλισμός Χημικού Εργαστηρίου, ΠΜΣ Περιβάλλον και Αγροδιατροφή

5.230,00 €

4.217,74 €

1.012,26 €

12

Εργαστηριακός Ζυγός ΠΜΣ Περιβάλλον και Αγροδιατροφή

2.000,00 €

1.612,90 €

387,10 €

13

Επιστημονικά Όργανα ΔΠΜΣ Ιατρικής Χημείας - Φασματοφωτόμετρο

2.945,00 €

2.375,00 €

570,00 €

14

Αυτόκαυστα Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών

3.200,00 €

2.580,65 €

619,35 €

ΣΥΝΟΛΟ:

54.180,20 €

43.693,71€

10.486,49€

 

Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες ή και για όλες τις ομάδες, απαραίτητα όμως για το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνει η κάθε ομάδα με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ο Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης ανά ομάδα και των συμπεριλαμβανομένων σε αυτή ειδών του διαγωνισμού ορίζεται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με αύξοντα συστημικό αριθμό: 93848.

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/prokirykseis-promitheion

Προκήρυξη της σύμβασης έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2020/S 130-318784)

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 07-09-2020, ημέρα «ΔΕΥΤΕΡΑ» και ώρα 03:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 11-09-2020, ημέρα «ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» και ώρα 10:00 π.μ.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής (ανά ομάδα που συμμετέχουν), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 2.2.2 «Εγγύηση συμμετοχής» της διακήρυξης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα διακοσίων σαράντα (240) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης παρέχονται από την Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα τηλέφωνα 2651007982 και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών http://www.rc.uoi.gr.

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τους Υπεύθυνους των ομάδων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

Ο

Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών &

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Καθηγητής Σπυρίδων Γεωργάτος

Αντιπρύτανης

e-max.it: your social media marketing partner