Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (αρ. πρωτ. διακήρυξης 21946/10-06-2020) για την προμήθεια υπηρεσιών «ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ», με εκτιμώμενη αξία 88.420,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
12-06-2020
13-07-2020 15:00
Καθηγητής κ. Ιωάννης Σκούφος, τηλ 2681050204
«Ο "ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΤΥΡΙΟΥ" ΩΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ» , με κωδικό Επιτροπής Ερευνών 60920
21946/10-06-2020

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προκηρύσσει διαγωνισμό (αρ. πρωτ. διακήρυξης 21946/10-06-2020) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος 93299) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την προμήθεια υπηρεσιών «ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ», με εκτιμώμενη αξία 88.420,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 71.306,45€).

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις παρακάτω ομάδες:

Ομάδα 1 με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ», η οποία έχει συνολική αξία 48.420,00€ (με ΦΠΑ), καθαρή αξία 39.048,39€, ΦΠΑ 24% 9.371,61€ και κωδικό (CPV):79400000-8

Ομάδα 2 με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ», η οποία έχει συνολική αξία 40.000,00€ (με ΦΠΑ), καθαρή αξία 32.258,06€, ΦΠΑ 24% 7.741,94€ και κωδικό (CPV) 71354000-4

Προσφορές υποβάλλονται για μία ή και για όλες τις ομάδες, απαραίτητα όμως για το σύνολο των υπηρεσιών που περιλαμβάνει η κάθε ομάδα με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης. Δεν είναι αποδεκτή προσφορά για τμήμα των προσφερόμενων υπηρεσιών της κάθε Ομάδας.

Η Οικονομική προσφορά για κάθε παραδοτέο θα πρέπει να είναι μικρότερη του προϋπολογισμού του κάθε παραδοτέου και θα πρέπει να υποβληθεί για το σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών της κάθε ομάδας.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες για την ΟΜΑΔΑ 1 του διαγωνισμού και τέσσερις (4) μήνες για την ΟΜΑΔΑ 2 του διαγωνισμού ή το αργότερο μέχρι την λήξη του φυσικού αντικειμένου του έργου/πακέτου εργασίας και για τις δύο (2) ΟΜΑΔΕΣ. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Χώρος παράδοσης ορίζεται το Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Κωστακιοί Άρτας).

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο με τίτλο «"Ο "δρόμος του τυριού" ως καινοτόμος κινητήριος δύναμη πολιτιστικής κληρονομιάς για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή", με ακρωνύμιο CheeseCulT το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG IPA CBC Greece - Albania 2014-2020, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Εθνικών Πόρων της Ελλάδας και της Αλβανίας» με κωδικό Επιτροπής Ερευνών «60920» και κωδικό MIS «5042207» (ΑΡΙΘ. ΕΝΑΡΙΘ. ΕΡΓΟΥ 2019ΕΠ51860007).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό 93299.

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/prokirykseis-promitheion

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 13/07/2020, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 03:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 17/07/2020, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00 π.μ.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης εκτός Φ.Π.Α. ήτοι 780,97€ για την Ομάδα 1 και 645,16€ για την Ομάδα 2

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα διακοσίων σαράντα (240) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης παρέχονται από την Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα τηλέφωνα 2651007982 και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών http://www.rc.uoi.gr.

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου, Καθηγητή κ. Ιωάννη Σκούφο, στο τηλέφωνο 2681050204.

Ο

Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών &

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Καθηγητής Σπυρίδων Γεωργάτος

Αντιπρύτανης

e-max.it: your social media marketing partner