Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Διεθνής Ανοικτός διαγωνισμός (Αριθ. Πρωτ. Διαγωνισμού 23376/16-12-2013) συνολικού προϋπολογισμού 475.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (386.178,86 χωρίς ΦΠΑ) για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει τη Συγκρότηση Ιδρυματικού Αποθετηρίου
20-12-2013
24-02-2014 16:00
Πληροφορίες τεχνικής φύσεως: Σάββας Δημητριάδης, Τηλ.: 00 302651005952 & 00 306942944780
«ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» (Κωδ. Ε.Ε. 80936), στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ “ΟΛΥΜΠΙΑΣ”»
23376/16-12-2013

Διεθνής Ανοικτός διαγωνισμός (Αριθ. Πρωτ. Διαγωνισμού 23376/16-12-2013)

Συνολικού προϋπολογισμού 475.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (386.178,86 χωρίς ΦΠΑ) για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει τη Συγκρότηση Ιδρυματικού Αποθετηρίου, στα πλαίσια του έργου με τίτλο «ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» (Κωδ. Ε.Ε. 80936), στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ “ΟΛΥΜΠΙΑΣ”» με κωδικό ΟΠΣ «304121, η οποία υλοποιείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» (Πρόσκληση 21.1) του ΕΣΠΑ (2007-2013) με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς πόρους.

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού θα είναι η πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά.

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: Δευτέρα, 24/02/2014 και ώρα 14:00.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τρίτη, 25/02/2014 και ώρα 10:00πμ.

Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφορών:

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους σφραγισμένες. Οι προσφορές αποστέλλονται με υπηρεσία ταχυμεταφοράς ή προσκομίζονται το αργότερο μέχρι τις 24/02/2014 και ώρα <14.00> στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Β’ Κτίριο φοιτητικών κατοικιών, Πανεπιστημιούπολη, Γραφείο 9, T.K. 45110, ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΤΗΛ: 2651007942 & 2651007952 & 2651007959.

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Παραλαβή των εγγράφων στοιχείων του διαγωνισμού

Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης του διαγωνισμού με Αριθ. Πρωτ. 23376/16-12-2013 βρίσκεται στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση: http://www.rc.uoi.gr.

Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται και από τον Ειδικό Λογαριασμό Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Τμήμα Προμηθειών, (1ος Όροφος - Γραφείο 9) και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier).

Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης μέσω ταχυμεταφορικής (courier), η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της.

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής.

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της Διακήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητά συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού και τους όρους της προκήρυξης μέχρι και τις 24/02/2014 και ώρα 14.00.

Εγγύηση συμμετοχής

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού, από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 5% επί του ως άνω αναφερόμενου προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι το ποσό των 23.750,00 Ευρώ (Είκοσι Τριών Χιλιάδων Επτακοσίων Πενήντα Ευρώ).

e-max.it: your social media marketing partner