Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (αρ. πρωτ. διακήρυξης 7955/19-02-2020) για την προμήθεια «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ», συνολικής αξίας 111.300,00€ με ΦΠΑ
20-02-2020
16-03-2020 15:00
Καθηγητής κ. Γεώργιος Θυφρονίτης, τηλ 2651007123
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΥΛΛΟΥ, ΣΕ ΠΡΟΒΑΤΑ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΦΥΛΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (AMNOSELECT)», ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ «82435»
7955/19-02-2020

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προκηρύσσει διαγωνισμό (αρ. πρωτ. διακήρυξης 7955/19-02-2020) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος 89169) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ», με εκτιμώμενη καθαρή αξία 89.758,06€, συνολική αξία 111.300,00€ με ΦΠΑ. Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις παρακάτω ομάδες:

Α/Α ΟΜΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ

CPV

Π/Υ Ομάδας χωρίς ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%

Π/Υ Ομάδας με ΦΠΑ

1

Πλαστικά και Χημικά Αναλώσιμα Γενικής Χρήσης

33790000-4

6.209,68 €

1.490,32 €

7.700,00 €

2

Αναλώσιμα Κυτταρομετρίας Ροής

33790000-4

13.709,68 €

3.290,32 €

17.000,00 €

3

Αναλώσιμα για Next Generation Sequencing (NGS)

33790000-4

16.129,03 €

3.870,97 €

20.000,00 €

4

Εργαστηριακά Αναλώσιμα για Μοριακές Τεχνικές

33790000-4

12.983,87 €

3.116,13 €

16.100,00 €

5

Αναλώσιμα ανάλυσης βιολογικών χαρακτηριστικών σπέρματος

33790000-4

5.645,16 €

1.354,84 €

7.000,00 €

6

Αναλώσιμα για Αλληλούχιση DNA

33790000-4

35.080,65 €

8.419,35 €

43.500,00 €

Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες ή και για όλες τις ομάδες, απαραίτητα όμως για το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνει η κάθε ομάδα, με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες από την υπογραφή της.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Χώροι παράδοσης-εγκατάστασης ορίζονται:

  • το Εργαστήριο Ανοσολογίας του τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.(Ομάδες 1,2,4 & 6)
  • το Εργαστήριο Υποβοηθούμενης Παραγωγής του τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.(Ομάδες 3 & 5)

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΥΛΛΟΥ, ΣΕ ΠΡΟΒΑΤΑ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ  ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΦΥΛΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (AMNOSELECT)», με κωδικό Επιτροπής Ερευνών 82435 και κωδικό MIS «5031874».

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό 89169.

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/prokirykseis-promitheion

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16-03-2020, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 03:00 μ.μ..

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20-03-2020, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00 π.μ..

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής (ανά ομάδα που συμμετέχουν), που ανέρχεται στο ποσό των:

Α/Α ΟΜΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

1

Πλαστικά και Χημικά Αναλώσιμα Γενικής Χρήσης

6.209,68 €

124,19 €

2

Αναλώσιμα Κυτταρομετρίας Ροής

13.709,68 €

274,19 €

3

Αναλώσιμα για Next Generation Sequencing (NGS)

16.129,03 €

322,58 €

4

Εργαστηριακά Αναλώσιμα για Μοριακές Τεχνικές

12.983,87 €

259,68 €

5

Αναλώσιμα ανάλυσης βιολογικών χαρακτηριστικών σπέρματος

5.645,16 €

112,90 €

6

Αναλώσιμα για Αλληλούχιση DNA

35.080,65 €

701,61 €

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα διακοσίων σαράντα (240) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης παρέχονται από την Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο τηλέφωνο 2651007982 και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών http://www.rc.uoi.gr.

 

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου, Καθηγητή κ. Γεώργιο Θυφρονίτη, στο τηλέφωνο 2651007123.

Ο

Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών &

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Καθηγητής Σπυρίδων Γεωργάτος

Αντιπρύτανης

e-max.it: your social media marketing partner