Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (αρ. πρωτ. διακήρυξης 6884/12-02-2020) για την προμήθεια υπηρεσιών «ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ», συνολικής αξίας 127.000,00€ με ΦΠΑ
14-02-2020
09-03-2020 15:00
Καθηγητής κ. Γεώργιος Καψάλης, τηλ 2651005690
«ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ – ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «PROSFORA»», ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΕΛΚΕ «82332»
6884/12-02-2020

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προκηρύσσει διαγωνισμό (αρ. πρωτ. διακήρυξης 6884/12-02-2020) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος 86065) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την προμήθεια υπηρεσιών «ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ», με εκτιμώμενη καθαρή αξία 102.419,36€, συνολική αξία 127.000,00€ με ΦΠΑ. Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα παρακάτω παραδοτέα:

Αριθμός

Παραδοτέου/ων

Τίτλος Παραδοτέου

CPV

Π/Υ Παραδοτέου χωρίς ΦΠΑ (€)

Π/Υ Παραδοτέου με ΦΠΑ (€)

Π1

Μελέτη Εφαρμογής

79421200-3

7.500,00

9.300,00

Π2.1

Υποσύστημα Διαδικτυακής Πύλης

72210000-0

12.500,00

15.500,00

Π2.2

Υποσύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS)

72210000-0

7.500,00

9.300,00

Π2.3

Υποσύστημα Δημιουργίας Προσκυνηματικών Διαδρομών (Route Planner)

72210000-0

10.000,00

12.400,00

Π2.4

Υποσύστημα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων (GIS)

72210000-0

15.000,00

18.600,00

Π2.5

Εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα (Android και iOS)

72210000-0

15.000,00

18.600,00

Π2.6

Υποσύστημα Αποθετηρίου Πολιτιστικού Περιεχομένου

72210000-0

10.000,00

12.400,00

Π2.7

Σειρά Εγχειριδίων Τεκμηρίωσης

79131000-1

5.000,00

6.200,00

Π2.8

Υπηρεσίες Μετάπτωσης (παραδοτέο Π.2.8)

72310000-1

10.000,00

12.400,00

Π.3.1 έως Π.3.4

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης (παραδοτέα Π.3.1 έως Π.3.4)

80533000-9

2.419,36

3.000,00

Π.4.1 έως Π.4.5

Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας (παραδοτέα Π.4.1 έως Π.4.5)

72250000-2

7.500,00

9.300,00

ΣΥΝΟΛΑ:

102.419,36

127.000,00

Προσφορές υποβάλλονται ανά παραδοτέο, απαραίτητα όμως για το σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες ή το αργότερο μέχρι την λήξη του φυσικού αντικειμένου του έργου.

Χώρος παράδοσης ορίζεται το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο με τίτλο «ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ – ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «PROSFORA»», με κωδικό ΕΛΚΕ «82332» και κωδικό MIS «5031714»

ΤΟ έργο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2014-2020 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «INTERREG - IPA CBC GREECE - ALBANIA 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (85%) και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (15%) (ΑΡΙΘ. ΕΝΑΡΙΘ. ΕΡΓΟΥ 2018ΕΠ51860021).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό 86065.

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/prokirykseis-promitheion

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 09/03/2020, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 03:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 13/03/2020, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00 π.μ.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης εκτός Φ.Π.Α. ήτοι στο ποσό των 2.048,39€.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα διακοσίων σαράντα (240) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης παρέχονται από την Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα τηλέφωνα 2651007982 και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών http://www.rc.uoi.gr.

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου, Καθηγητή κ. Γεώργιο Καψάλη, στο τηλέφωνο 2651005690.

Ο

Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών &

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Καθηγητής Σπυρίδων Γεωργάτος

Αντιπρύτανης

e-max.it: your social media marketing partner