Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός άνω των ορίων (αρ. πρωτ. διακήρυξης 27703/17-07-2019, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 77595) για την προμήθεια «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», με εκτιμώμενη αξία 145.774,35€ χωρίς ΦΠΑ, συνολική αξία 180.760,20€ με ΦΠΑ.
30-07-2019
16-09-2019 15:00
Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τους Υπεύθυνους των ομάδων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.
«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» και κωδικό Επιτροπής Ερευνών «82225»
αρ. πρωτ. διακήρυξης 27703/17-07-2019, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 77595

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προκηρύσσει διαγωνισμό άνω των ορίων (αρ. πρωτ. διακήρυξης 27703/17-07-2019) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος 77595) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», με εκτιμώμενη αξία 145.774,35€ χωρίς ΦΠΑ, συνολική αξία 180.760,20€ με ΦΠΑ.

Το έργο με τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» και κωδικό Επιτροπής Ερευνών 82225 χρηματοδοτείται από το από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του ΥΠΠΕΘ με ΣΑΕ 2017ΣΕ14600026.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» σύμφωνα με την Αναλυτική Περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Διακήρυξης.

Η εν λόγω προμήθεια κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 38000000-5.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις παρακάτω ομάδες:

ΟΜΑΔΑ 1: Ραδιενεργές πηγές ΠΠΣ Φυσικής

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 1.612,90€

ΦΠΑ 24%: 387,10€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: 2.000,00€

ΟΜΑΔΑ 2: Επιστημονικά Όργανα του ΠΠΣ Φυσικής και του ΠΜΣ στις Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 14.475,81€

ΦΠΑ 24%: 3.474,19€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: 17.950,00€

ΟΜΑΔΑ 3: Επιστημονικά Όργανα ΠΜΣ Βασικών Βιοϊατρικών Επιστημών

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 7.588,71€

ΦΠΑ 24%: 1.821,29€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: 9.410,00€

ΟΜΑΔΑ 4: Επιστημονικά Όργανα ΠΜΣ Βιοτεχνολογίας

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 10.483,87€

ΦΠΑ 24%: 2.516,13€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: 13.000,00€

ΟΜΑΔΑ 5: Επιστημονικά Όργανα Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών και Ψυγείο Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 5.524,19€

ΦΠΑ 24%: 1.325,81€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: 6.850,00€

ΟΜΑΔΑ 6: Όργανα ατμοσφαιρικών μετρήσεων ΠΠΣ Φυσικής και ΠΜΣ "Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον"

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 9.717,74€

ΦΠΑ 24%: 2.332,26€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: 12.050,00€

ΟΜΑΔΑ 7: Όργανα εργαστηριακών πειραμάτων ΠΠΣ Φυσικής και ΠΜΣ στις Νέες Τεχνολογίες και Έρευνα στη Διδακτική της Φυσικής

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 6.088,71€

ΦΠΑ 24%: 1.461,29€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: 7.550,00€

ΟΜΑΔΑ 8: Επιστημονικά Όργανα ΔΠΜΣ Ιατρικής Χημείας και ΠΠΣ Φυσικής

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 8.840,48€

ΦΠΑ 24%: 2.121,72€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: 10.962,20€

ΟΜΑΔΑ 9: Εργαστηριακός Εξοπλισμός ΠΠΣ Τμήματος Χημείας, ΠΜΣ Τμήματος Χημείας και ΠΜΣ Ανόργανης Βιολογικής Χημείας

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 9.037,90€

ΦΠΑ 24%: 2.169,10€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: 11.207,00€

ΟΜΑΔΑ 10: Εργαστηριακός Εξοπλισμός ΠΜΣ Αγροχημεία - Εφαρμογές στη ζωική και φυτική παραγωγή - Φαρμακευτικά Φυτά

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 9.862,90€

ΦΠΑ 24%: 2.367,10€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: 12.230,00€

ΟΜΑΔΑ 11: Αναβάθμιση συστήματος μικροσκοπίου φασματοσκοπίας Raman RM

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 10.483,87€

ΦΠΑ 24%: 2.516,13€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: 13.000,00€

ΟΜΑΔΑ 12: Εργαστηριακός Εξοπλισμός Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών – (1)

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 6.451,61€

ΦΠΑ 24%: 1.548,39€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: 8.000,00€

ΟΜΑΔΑ 13: Εργαστηριακός Εξοπλισμός ΠΜΣ Προηγμένα Υλικά – (1)

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 5.209,68€

ΦΠΑ 24%: 1.250,32€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: 6.460,00€

ΟΜΑΔΑ 14: Όργανα διαφορικής Θερμιδομετρίας ΠΠΣ Φυσικής

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 2.419,35€

ΦΠΑ 24%: 580,65€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: 3.000,00€

ΟΜΑΔΑ 15: Επιστημονικά Οπτικά Όργανα του ΠΠΣ Φυσικής

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 748,39€

ΦΠΑ 24%: 179,61€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: 928,00€

ΟΜΑΔΑ 16: Εργαστηριακός Εξοπλισμός Τμήματος Χημείας - Όργανο μέτρησης γωνίας επαφής σταγόνας-επιφάνειας

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 3.360,48€

ΦΠΑ 24%: 806,52€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: 4.167,00€

ΟΜΑΔΑ 17: Εργαστηριακός Εξοπλισμός Τμήματος Χημείας - Φασματοφθορισμόμετρο

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 23.545,16€

ΦΠΑ 24%: 5.650,84€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: 29.196,00€

ΟΜΑΔΑ 18: Εργαστηριακός Εξοπλισμός Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών – (2)

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 4.032,26€

ΦΠΑ 24%: 967,74€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: 5.000,00€

ΟΜΑΔΑ 19: Εργαστηριακός Εξοπλισμός ΠΜΣ Προηγμένα Υλικά - (2)

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 1.209,68€

ΦΠΑ 24%: 290,32€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: 1.500,00€

ΟΜΑΔΑ 20: Μηχανουργικός τόρνος, λειαντικό μηχάνημα και οπτικές ίνες μέτρησης strain καθώς και ενσωμάτωσης-embedded

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 3.467,74€

ΦΠΑ 24%: 832,26€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: 4.300,00€

ΟΜΑΔΑ 21: Εργαστηριακός Εξοπλισμός Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών – (3)

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 1.612,90€

ΦΠΑ 24%: 387,10€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: 2.000,00€

Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες ή και για όλες τις ομάδες, απαραίτητα όμως για το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνει η κάθε ομάδα με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η Κατηγορία Δαπάνης του Έργου που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «14-05 Επιστημονικά Όργανα».

Ο Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης ανά ομάδα και των συμπεριλαμβανομένων σε αυτή ειδών του διαγωνισμού ορίζεται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με συστημικό αριθμό α/α 77595.

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/prokirykseis-promitheion.

Η Προκήρυξη της σύμβασης έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25/07/2019 (2019/S 142-349208).

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16/09/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20/09/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ..

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής (ανά ομάδα που συμμετέχουν), που ανέρχεται στο ποσό των:

Α/Α ΟΜΑΔΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
1 Ραδιενεργές πηγές ΠΠΣ Φυσικής 1.612,90€ 32,26€
2 Επιστημονικά Όργανα του ΠΠΣ Φυσικής και του ΠΜΣ στις Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες 14.475,81€ 289,52€
3 Επιστημονικά Όργανα ΠΜΣ Βασικών Βιοϊατρικών Επιστημών 7.588,71€ 151,77€
4 Επιστημονικά Όργανα ΠΜΣ Βιοτεχνολογίας 10.483,87€ 209,68€
5 Επιστημονικά Όργανα Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών και Ψυγείο Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών 5.524,19€ 110,48€
6 Όργανα ατμοσφαιρικών μετρήσεων ΠΠΣ Φυσικής και ΠΜΣ "Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον" 9.717,74€ 194,35€
7 Όργανα εργαστηριακών πειραμάτων ΠΠΣ Φυσικής και ΠΜΣ στις Νέες Τεχνολογίες και Έρευνα στη Διδακτική της Φυσικής 6.088,71€ 121,77€
8 Επιστημονικά Όργανα ΔΠΜΣ Ιατρικής Χημείας και ΠΠΣ Φυσικής 8.840,48€ 176,81€
9 Εργαστηριακός Εξοπλισμός ΠΠΣ Τμήματος Χημείας, ΠΜΣ Τμήματος Χημείας και ΠΜΣ Ανόργανης Βιολογικής Χημείας 9.037,90€ 180,76€
10 Εργαστηριακός Εξοπλισμός ΠΜΣ Αγροχημεία - Εφαρμογές στη ζωική και φυτική παραγωγή - Φαρμακευτικά Φυτά 9.862,90€ 197,26€
11 Αναβάθμιση συστήματος μικροσκοπίου φασματοσκοπίας Raman RM 10.483,87€ 209,68€
12 Εργαστηριακός Εξοπλισμός Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών - (1) 6.451,61€ 129,03€
13 Εργαστηριακός Εξοπλισμός ΠΜΣ Προηγμένα Υλικά - (1) 5.209,68€ 104,19€
14 Όργανα διαφορικής Θερμιδομετρίας ΠΠΣ Φυσικής 2.419,35€ 48,39€
15 Επιστημονικά Οπτικά Όργανα του ΠΠΣ Φυσικής 748,39€ 14,97€
Α/Α ΟΜΑΔΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
16 Εργαστηριακός Εξοπλισμός Τμήματος Χημείας - Όργανο μέτρησης γωνίας επαφής σταγόνας-επιφάνειας 3.360,48€ 67,21€
17 Εργαστηριακός Εξοπλισμός Τμήματος Χημείας - Φασματοφθορισμόμετρο 23.545,16€ 470,90€
18 Εργαστηριακός Εξοπλισμός Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών - (2) 4.032,26€ 80,65€
19 Εργαστηριακός Εξοπλισμός ΠΜΣ Προηγμένα Υλικά - (2) 1.209,68€ 24,19€
20 Μηχανουργικός τόρνος, λειαντικό μηχάνημα και οπτικές ίνες μέτρησης strain καθώς και ενσωμάτωσης-embedded 3.467,74€ 69,35€
21 Εργαστηριακός Εξοπλισμός Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών - (3) 1.612,90€ 32,26€

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 16/06/2020, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα διακοσίων σαράντα (240) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης παρέχονται από την Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα τηλέφωνα 2651007982, 7942, 7952 και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών http://www.rc.uoi.gr.

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τους Υπεύθυνους των ομάδων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

Ο

Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών &

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Καθηγητής Σπυρίδων Γεωργάτος

Αντιπρύτανης

e-max.it: your social media marketing partner