Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός άνω των ορίων (αρ. πρωτ. διακήρυξης 27711/17-07-2019, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 77594) για την προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» με εκτιμώμενη αξία 262.000,65€ χωρίς ΦΠΑ, συνολική αξία 324.880,80€ με ΦΠΑ.
29-07-2019
16-09-2019 15:00
Σύμφωνα με το Παράρτημα των Τεχνικών Προδιαγραφών
«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ «82225».
αρ. πρωτ. διακήρυξης 27711/17-07-2019, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 77594

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων (αρ. πρωτ. διακήρυξης 27711/17-07-2019) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος 77594) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», με εκτιμώμενη αξία 262.000,65€ χωρίς ΦΠΑ, συνολική αξία 324.880,80€ με ΦΠΑ.

Το έργο με τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» και κωδικό Επιτροπής Ερευνών «82225» χρηματοδοτείται από το από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του ΥΠΠΕΘ με ΣΑΕ 2017ΣΕ14600026.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» σύμφωνα με την Αναλυτική Περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Διακήρυξης.

Η εν λόγω προμήθεια κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 30000000-9.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις παρακάτω ομάδες:

ΟΜΑΔΑ 1: Η/Υ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 117.542,58€

ΦΠΑ 24%: 28.210,22€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: 145.752,80€

ΟΜΑΔΑ 2: 3D ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΑΙ SCANNERS

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 7.112,90€

ΦΠΑ 24%: 1.707,10€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: 8.820,00€

ΟΜΑΔΑ 3: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η/Υ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 8.606,45€

ΦΠΑ 24%: 2.065,55€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: 10.672,00€

ΟΜΑΔΑ 4: Η/Υ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 5.641,13€

ΦΠΑ 24%: 1.353,87€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: 6.995,00€

ΟΜΑΔΑ 5: ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 2.907,26€

ΦΠΑ 24%: 697,74€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: 3.605,00€

ΟΜΑΔΑ 6: ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 14.233,87€

ΦΠΑ 24%: 3.416,13€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: 17.650,00€

ΟΜΑΔΑ 7: ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 12.677,42€

ΦΠΑ 24%: 3.042,58€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: 15.720,00€

ΟΜΑΔΑ 8: ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΣΑΡΩΤΕΣ ΚΑΙ FAX

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 21.509,68€

ΦΠΑ 24%: 5.162,32€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: 26.672,00€

ΟΜΑΔΑ 9: ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΜΙΚΡΟΦΙΛΜ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΦΙΣ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 4.861,29€

ΦΠΑ 24%: 1.166,71€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: 6.028,00€

ΟΜΑΔΑ 10: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 2.016,13€

ΦΠΑ 24%: 483,87€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: 2.500,00€

ΟΜΑΔΑ 11: ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 1.451,61€

ΦΠΑ 24%: 348,39€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: 1.800,00€

ΟΜΑΔΑ 12: ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΕΣ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 63.440,32€

ΦΠΑ 24%: 15.225,68€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: 78.666,00€

Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες ή και για όλες τις ομάδες, απαραίτητα όμως για το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνει η κάθε ομάδα με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η Κατηγορία Δαπάνης του Έργου που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «14-03 Η/Υ και ηλεκτρονικά συγκροτήματα».

Ο Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης ανά ομάδα και των συμπεριλαμβανομένων σε αυτή ειδών του διαγωνισμού ορίζεται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με συστημικό αριθμό α/α: 77594.

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/prokirykseis-promitheion

Η Προκήρυξη της σύμβασης έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25/07/2019 (2019/S 142-349158).

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16/09/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20/09/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ..

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής (ανά ομάδα που συμμετέχουν), που ανέρχεται στο ποσό των:

Α/Α ΟΜΑΔΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
1 Η/Υ και Περιφερειακά 117.542,58€ 2.350,85€
2 3D Εκτυπωτές και Scanners 7.112,90€ 142,26€
3 Διάφορες Ηλεκτρονικές Συσκευές και Περιφερειακά Η/Υ 8.606,45€ 172,13€
4 Η/Υ και Περιφερειακά Οικονομικού 5.641,13€ 112,82€
5 Εκτυπωτές Οικονομικού 2.907,26€ 58,15€
6 Σταθμοί Εργασίας και Διακομιστές 14.233,87€ 284,68€
7 Φωτοτυπικές Συσκευές 12.677,42€ 253,55€
8 Εκτυπωτές, Πολυμηχανήματα, Σαρωτές και Fax 21.509,68€ 430,19€
9 Μηχάνημα Ανάγνωσης Μικροφίλμ και Μικροφίς 4.861,29€ 97,23€
10 Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Μηχανικών Επιστήμης Υλικών 2.016,13€ 40,32€
11 Σταθμοί Εργασίας και Διακομιστές 1.451,61€ 29,03€
12 Φορητοί Υπολογιστές και Τσάντες 63.440,32€ 1.268,81€

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της Διακήρυξης, ήτοι μέχρι 16/06/2020, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα διακοσίων σαράντα (240) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης παρέχονται από την Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα τηλέφωνα 2651007982, 7942, 7952 και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών http://www.rc.uoi.gr.

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τους Υπεύθυνους των ομάδων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

Ο

Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών &

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Καθηγητής Σπυρίδων Γεωργάτος

Αντιπρύτανης

e-max.it: your social media marketing partner