Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (αρ. πρωτ. διακήρυξης 27666/19-07-2019, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 77321) για την προμήθεια «Αναλωσίμων Εργαστηρίου», με εκτιμώμενη καθαρή αξία 19.622,22€, συνολική αξία 24.331,55€ με ΦΠΑ.
19-07-2019
26-08-2019 15:00
Καθ. Σκούφος Ιωάννης 2681050204 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
«TENDON THERAPY TRAIN»( Engineering in vitro microenvironments for translation of cell-based therapies for tendon repair - TENDON THERAPY TRAIN)» με κωδ. ΕΛΚΕ «60100»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 27666/17-07-2019

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προκηρύσσει διαγωνισμό (αρ. πρωτ. διακήρυξης 27666/19-07-2019) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος 77321) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια «Αναλωσίμων Εργαστηρίου», με εκτιμώμενη καθαρή αξία 19.622,22€, συνολική αξία 24.331,55€ με ΦΠΑ.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο με τίτλο «TENDON THERAPY TRAIN»( Engineering in vitro microenvironments for translation of cell-based therapies for tendon repair - TENDON THERAPY TRAIN) με κωδ. ΕΛΚΕ 60100» με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Σκούφο, Καθηγητή του Τμήματος ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας «Horizon 2020».

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση (HORIZON 2020, Excellent Science, Marie Sklodowska - Curie actions, Research networks (ITN).

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια «Αναλωσίμων Εργαστηρίου» σύμφωνα με την Αναλυτική Περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Διακήρυξης.

Η εν λόγω προμήθεια κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 33790000-4, 33140000-3, 24111500-0.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις παρακάτω ομάδες:

ΟΜΑΔΑ Α: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 14.112,90€

ΦΠΑ 24%: 3.387,10€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: 17.500,00€

(CPV) : 33790000-4

ΟΜΑΔΑ Β: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 4.435,48 €

ΦΠΑ 24%: 1.064,52€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: 5.500,00 €

(CPV) : 33140000-3

ΟΜΑΔΑ Γ: ΙΑΤΡΙΚΑ ΥΓΡΑ & ΑΕΡΙΑ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ:1.073,83 €

ΦΠΑ 24%:257,72 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ:1.331,55 €

(CPV) : 24111500-0

Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες ή και για όλες τις ομάδες, απαραίτητα όμως για το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνει η κάθε ομάδα με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η Κατηγορία Δαπάνης του Έργου που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «64-08 Υλικά Άμεσης Ανάλωσης (Εργαστηριακά Αναλώσιμα)».

Χώρος παράδοσης – εγκατάστασης ορίζεται το TMHMA ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΚΩΣΤΑΚΙΟΙ APTAΣ).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με Συστημικό Αριθμό α/α 77321.

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 77321

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26/08/2019, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 15:00.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής & έντυπης αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 30/08/2019, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής (ανά ομάδα που συμμετέχουν), που ανέρχεται στο ποσό των:

Α/Α ΟΜΑΔΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 14.112,90 282,26€
2 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 4.435,48 88,71
3 ΙΑΤΡΙΚΑ ΥΓΡΑ & ΑΕΡΙΑ 1.073,83 21,48

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα διακοσίων σαράντα (240) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης παρέχονται από την Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα τηλέφωνα 2681050035, 2651007982 και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών http://www.rc.uoi.gr.

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου, Καθηγητή κ. Σκούφο Ιωάννη, στο τηλέφωνο 2681050204.

 

Ο

Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών &

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Καθηγητής Σπυρίδων Γεωργάτος

Αντιπρύτανης

e-max.it: your social media marketing partner