Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Προκήρυξη διαγωνισμού (αρ. πρωτ. διακήρυξης 5126/11-02-2019) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος 70595) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», με εκτιμ
01-04-2019
20-05-2019 15:00
Καθηγητής κ. Αλκιβιάδης Παϊπέτης, τηλ 2651008001
«ΘΕΡΜΟΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΙΜΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΕΠΟΞΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ (AIRPOXY)» ΚΩΔΙΚΟΣ E.E «82430»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 5126/11-02-2019, Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 70595

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Α. Με το Ν. 4605 ΦΕΚ Α 52/01-4-2019 (άρθρα 43 και 44) τροποποιήθηκαν επιμέρους διατάξεις του Ν.4412/2016.

Β. ΣΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ

  • ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
  • ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (ΚΗΜΔΗΣ)
  • ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΚΗΜΔΗΣ)
  • ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Γ. ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ 20/5/2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00.

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. προκηρύσσει διαγωνισμό (αρ. πρωτ. διακήρυξης 5126/11-02-2019) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος 70595) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», με εκτιμώμενη καθαρή αξία 78.000,00€. Η προμήθεια απαλλάσσεται από το ΦΠΑ.

Η παρούσα σύμβαση πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΘΕΡΜΟΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΙΜΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΕΠΟΞΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ (AIRPOXY)» με κωδικό E.E «82430», και αριθμό συμβολαίου «Grant Agreement No 769274» με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. ΠΑΙΠΕΤΗ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ, Καθηγητή του Τμήματος ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας «Horizon 2020» .

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια «Εξοπλισμού» σύμφωνα με την Αναλυτική Περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Διακήρυξης.

Η εν λόγω προμήθεια κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 38000000-5.

Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει την προμήθεια «εξοπλισμού» εκτιμώμενης καθαρής αξίας 78.000,00€. Διευκρινίζεται ότι η σύμβαση απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α. βάσει του υπ αριθμ. πρωτ. 50392/05-09-2018 απαντητικού εγγράφου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της ΔΟΥ Ιωαννίνων.

Σύντομη Περιγραφή Προμήθειας Μον. Μετρ. Πλήθος
ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΡΟΥΣΗΣ ΠΙΠΤΟΝΤΟΣ ΒΑΡΟΥΣ ΤΜΧ 1
Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης
Εργαστήριο Μηχανικής Σύνθετων και Ευφυών Υλικών – Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Προσφορές υποβάλλονται για την ως άνω προμήθεια με βάση τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με Συστημικό Αριθμό α/α 70595.

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/prokirykseis-promitheion

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 06/05/2019, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 15:00.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10/05/2019, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων εξήντα Ευρώ (1.560,00€).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα διακοσίων σαράντα (240) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης παρέχονται από την Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα τηλέφωνα 2651007982, 7942, 7952 και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών http://www.rc.uoi.gr.

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου, Καθηγητή κ. Αλκιβιάδη Παϊπέτη, στο τηλέφωνο 2651008001.

Ο

Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών &

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Καθηγητής Σπυρίδων Γεωργάτος

Αντιπρύτανης

e-max.it: your social media marketing partner