Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Προκήρυξη διαγωνισμού (αρ. πρωτ. διακήρυξης 6689/22-02-2019) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος 72290) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙ
29-03-2019
06-05-2019 15:00
Καθηγητής κ. Μιχάλης Λάμπρος, τηλ 6973318092
«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΥΝ ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ, ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ-INSILC», ΚΩΔΙΚΟΣ Ε.Ε. «82274»
Αρ. πρωτ. 6689/22-02-2019, Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 72290

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. προκηρύσσει διαγωνισμό (αρ. πρωτ. διακήρυξης 6689/22-02-2019) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος 72290) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ», με εκτιμώμενη αξία 80.000,00€ χωρίς ΦΠΑ, συνολική αξία 90.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η παρούσα σύμβαση πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΥΝ ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ - In-silico trials for drug-eluting BVS design, development and evaluation» με ακρωνύμιο «InSilc» με κωδικό E.E «82274», και αριθμό συμβολαίου «Grant Agreement No 777119» με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. ΜΙΧΑΛΗ ΛΑΜΠΡΟ, Καθηγητή του Τμήματος ΙΑΤΡΙΚΗΣ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας «Horizon 2020» και εντάσσεται στη Δράση «H2020-SC1-2017-CNECT-2».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια «Εργαστηριακών Αναλωσίμων» σύμφωνα με την Αναλυτική Περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Διακήρυξης.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 33184500-8, 33140000-3.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις παρακάτω ομάδες:

ΟΜΑΔΑ 1: Ενδοστεφανιαία πρόθεση με βιοαπορροφήσιμο πολυμερές εκλύουσα φαρμακευτική ουσία για την θεραπεία στεφανιαίας νόσου.

Προϋπολογισμός (Καθαρή αξία): 17.500,00€

Φ.Π.Α 13% : 2.275,00€

Σύνολο (με ΦΠΑ) : 19.775,00€

(CPV) : 33184500-8

ΟΜΑΔΑ 2: Καθετήρας οπτικής συνεκτικής τομογραφίας (OCT) για ενδοαγγειακή στεφανιαίων αγγείων με το συμπαρομαρτούντα εξοπλισμό

Προϋπολογισμός (Καθαρή αξία): 62.500,00€

Φ.Π.Α 13% : 8.125,00€

Σύνολο (με ΦΠΑ) : 70.625,00€

(CPV) : 33140000-3

Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες ή και για όλες τις ομάδες, απαραίτητα όμως για το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνει η κάθε ομάδα με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες και η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιείται τμηματικά μετά από σχετικό αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ο Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης ανά ομάδα και των συμπεριλαμβανομένων σε αυτή ειδών του διαγωνισμού ορίζεται το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με Συστημικό Αριθμό α/α 72290.

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/prokirykseis-promitheion

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 06/05/2019, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 15:00.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10/05/2019, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00 π.μ.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής (ανά ομάδα που συμμετέχουν), που ανέρχεται στο ποσό των:

Α/Α ΟΜΑΔΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
1 Ενδοστεφανιαία πρόθεση με βιοαπορροφήσιμο πολυμερές εκλύουσα φαρμακευτική ουσία για την θεραπεία στεφανιαίας νόσου. 17.500,00€ 350,00€
2 Καθετήρας οπτικής συνεκτικής τομογραφίας (OCT) για ενδοαγγειακή στεφανιαίων αγγείων με το συμπαρομαρτούντα εξοπλισμό 62.500,00€ 1.250,00€

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εξακοσίων (600) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης παρέχονται από την Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα τηλέφωνα 2651007982, 7942, 7952 και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών http://www.rc.uoi.gr.

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου, Καθηγητή κ. Μιχάλη Λάμπρο, στο τηλέφωνο 6973318092.

Ο

Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών &

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Καθηγητής Σπυρίδων Γεωργάτος

Αντιπρύτανης

e-max.it: your social media marketing partner