Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Τακτικός Ανοικτός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ.: 19923/05-11-2013), για την προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
08-11-2013
09-12-2013 16:00
Αναπλ. Καθηγητής κ. Μάνθος Νικόλαος τηλ. 26510-08524
ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΑΡΑΧΘΟ ΚΑΙ VJOSE (WWQM-AVR)
19923/05-11-2013

Τακτικός Ανοικτός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 19923/05-11-2013), με σφραγισμένες προσφορές, δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ στα πλαίσια του Έργου με τίτλο «ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΑΡΑΧΘΟ ΚΑΙ VJOSE (WWQM-AVR)» (Κωδ. Ε.Ε. 80977).

Τόπος παράδοσης ειδών: Τμήμα Φυσικής, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Προϋπολογισμός: 130.840,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (106.373,98 € πλέον ΦΠΑ), ή κατά ομάδα 30.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24.796,75€ πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Α, 13.840,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (11.252,03€ πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Β, 6.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (5.284,55€ πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Γ, 13.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (10.569,11€ πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Δ, 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (8.130,08€ πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Ε, 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (12.195,12€ πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας ΣΤ, 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (1.219,51€ πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Ζ, 9.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (7.317,07€ πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Η, 24.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (19.512,20€ πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Θ και 7.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (6.097,56€ πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Ι.

Γλώσσες: Ελληνική.

 

Χρόνος και τόπος αποσφράγισης προσφορών: Τρίτη 10/12/2013, ώρα 10:00πμ, στα γραφεία του Ειδικού Λογαριασμού κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Β’ Κτίριο Φοιτητικών Κατοικιών, Πανεπιστημιούπολη, 45110 Ιωάννινα.

 

 

Κατάθεση προσφορών μέχρι: Δευτέρα 09/12/2013, ώρα 14:00, στο γραφείο 9 του Ειδικού Λογαριασμού κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Β’ Κτίριο Φοιτητικών Κατοικιών, Πανεπιστημιούπολη, 45110 Ιωάννινα.

Παραλαβή τεύχους προκήρυξης: Το τεύχος της διακήρυξης είναι αναρτημένο στον Διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (http://www.rc.uoi.gr). Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται επίσης και από τη Μονάδα Προμηθειών της Επιτροπής Ερευνών, (γραφείο 9 - 1ος όροφος), του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη, στο Β’ κτίριο Φοιτητικών Κατοικιών, ΤΚ: 45110, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η παραλαβή της διακήρυξης γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με courier (εφόσον αναληφθεί η δαπάνη για την ταχυδρομική αποστολή).

 

e-max.it: your social media marketing partner