Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά όπως αυτή αποκλειστικά θα προκύψει βάσει ποιοτικών κριτηρίων (Ν. 4412/2016, Άρθρο 86, Παράγραφος 7), λαμβάνοντας υπόψη την σταθερή τιμή των τριάντα δύο χιλιάδων ευρώ (32.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤ
26-03-2019
09-04-2019 14:00
Καθηγητής κ. Ιωάννης Φούντος, τηλ 2651008805
«EXPLORING THE CULTURAL HERITAGE OF THE CROSS BORDER REGION THROUGH A DIGITAL LIBRARY AND ORAL SOURCES – ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ « EXPLORAL » ΚΩΔΙΚΌΣ ΈΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΕΡΕΥΝΏΝ «82333» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS 5031667»
6677/22-02-2019

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά όπως αυτή αποκλειστικά θα προκύψει βάσει ποιοτικών κριτηρίων (Ν. 4412/2016, Άρθρο 86, Παράγραφος 7), λαμβάνοντας υπόψη την σταθερή τιμή των τριάντα δύο χιλιάδων ευρώ (32.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ, ΤΗΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΑΛΒΑΝΙΑΣ»

Φορέας χρηματοδότησης είναι η Περιφέρεια Ηπείρου

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο με τίτλο «Exploring the cultural heritage of the cross border region through a digital library and oral sources – ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «EXPLORAL»» με κωδικό έργου Επιτροπής Ερευνών «82333» και κωδικό MIS 5031667.

Το έργο με ακρωνύμιο EXPLORAL έχει ενταχθεί στο Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 - Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg -IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται κατά 85% από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας IPA II) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΕΠ51860020).

Αντικείμενο της σύμβασης:

Στο πλαίσιο του έργου EXPLORAL οι εταίροι καλούνται να αναπτύξουν μια ψηφιακή πλατφόρμα με στόχο την εξερεύνηση και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας-Αλβανίας.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση από τον Ανάδοχο των ακόλουθων εργασιών:

  • Εθνογραφική έρευνα, μελέτη του ιστορικού και του εθνογραφικού πλαισίου στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Αλβανίας.
  • Σχεδίαση και εκπόνηση συνεντέυξεων στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Αλβανίας
  • Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για την εκπαίδευση μελών των εταίρων του έργου στο εθνογραφικό πλαίσιο της διασυνοριακής περιοχής

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

  • CPV 92500000-6 Υπηρεσίες βιβλιοθηκών αρχείων μουσείων και άλλες πολιτιστικές υπηρεσίες,

Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 32,000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 25.806,45€, ΦΠΑ : 6.193,55€).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα (10) μήνες.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο ανάθεσης την προσφορά όπως αυτή αποκλειστικά θα προκύψει βάσει ποιοτικών κριτηρίων (Ν. 4412/2016, Άρθρο 86, Παράγραφος 7), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Παράγραφο 2.3.2 της παρούσας, λαμβάνοντας υπόψη την σταθερή τιμή των τριάντα δύο χιλιάδων ευρώ (32.000,00 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% με δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης ανά ομάδα:

Α/Α ομάδας Τίτλος CPV Π/Υ χωρίς ΦΠΑ Π/Υ με ΦΠΑ
1 Σχεδίαση και συντονισμός συνεντεύξεων στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Αλβανίας 92500000-6 7.258,06€ 9.000,00€
2 Σχεδίαση και εκπόνηση συνεντεύξεων στην Ελλάδα 92500000-6 7.258,06€ 9.000,00€
3 Σχεδίαση και εκπόνηση συνεντεύξεων στην Αλβανία 92500000-6 7.258,06€ 9.000,00€
4 Εκπαίδευση εργαζόμενων στο εθνογραφικό πλαίσιο της διασυνοριακής περιοχής 92500000-6 4.032,26 5.000,00€

Γίνεται δεκτή η υποβολή προσφοράς ανά ομάδα. Κριτήριο ανάθεσης είναι η προσφορά ανά ομάδα βάσει ποιοτικών κριτηρίων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή προσφοράς ανά ομάδα είναι αυτή να αφορά όλα τα παραδοτέα της ομάδας. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυμεί να υποβάλει προσφορά για περισσότερες από μία ομάδες θα πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να υποβάλει προσφορά ξεχωριστά για κάθε ομάδα. Κάθε επιμέρους ομάδα της προσφοράς πρέπει να περιέχεται σε ξεχωριστό φάκελο.

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, (γραφεία 1 ή 9 - 1ος όροφος), που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη, στο Β’ κτίριο Φοιτητικών Κατοικιών, Τ.Κ: 45110, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική

Ισχύς προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δέκα (10) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. Η Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη ισχύος της προσφοράς, μπορεί να ζητά εγγράφως από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος των προσφορών του σύμφωνα με το αρ. 97 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Χρονική διάρκεια σύμβασης: Δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

Τόπος παράδοσης υπό προμήθεια υπηρεσιών: Η παραλαβή των παραδοτέων της σύμβασης (ανά ομάδα) όπως αυτά περιγράφονται ειδικότερα στο Παράρτημα Ι θα πραγματοποιηθεί από την ως άνω Επιτροπή Παραλαβής και σύμφωνα με το κατωτέρω χρονοδιάγραμμα.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΟΜΑΔΑ 1

Έναρξη Λήξη
Παραδοτέο 1.1 – Προετοιμασία της εθνογραφικής έρευνας, μελέτη του ιστορικού πλαισίου και του εθνογραφικού πλαισίου στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Αλβανίας Ε Ε+3Μ
Παραδοτέο 1.2 – εποπτεία των συνεντεύξεων στην Ελλάδα και στην Αλβανία (30 συνεντεύξεις τουλάχιστον διάρκειας τουλάχιστον 10 λεπτών) και συμμετοχή στη διενέργεια των συνεντεύξεων στην Ελλάδα (15 συνεντεύξεις τουλάχιστον διάρκειας τουλάχιστον 10 λεπτών) Ε+Μ Ε+6Μ
Παραδοτέο 1.3 – παραγωγή τελικών κειμένων Ε+3Μ Ε+10Μ

Ε: Ημερομηνία Υπογραφής της Σύμβασης, Μ: Ημερολογιακός Μήνας

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΟΜΑΔΑ 2

Έναρξη Λήξη
Παραδοτέο 2.1 – Εθνογραφική έρευνα στη διασυνοριακή περιοχή Ε Ε+3Μ
Παραδοτέο 2.2 – συμμετοχή στη διενέργεια των συνεντεύξεων συμμετοχή στην Ελλάδα (15 συνεντεύξεις τουλάχιστον διάρκειας τουλάχιστον 10 λεπτών) Ε+Μ Ε+6Μ
Παραδοτέο 2.3 – ανάλυση του σχετικού εθνογραφικού υλικού και διασύνδεσή του με κείμενα της ψηφιακής βιβλιοθήκης, μετεγγραφή των συνεντεύξεων. Ε+3Μ Ε+10Μ

Ε: Ημερομηνία Υπογραφής της Σύμβασης, Μ: Ημερολογιακός Μήνας

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΟΜΑΔΑ 3

Έναρξη Λήξη
Παραδοτέο 3.1 – Εθνογραφική έρευνα στη διασυνοριακή περιοχή Ε Ε+3Μ
Παραδοτέο 3.2 – συμμετοχή στη διενέργεια των συνεντεύξεων στην Αλβανία (15 συνεντεύξεις τουλάχιστον διάρκειας τουλάχιστον 10 λεπτών) Ε+Μ Ε+6Μ
Παραδοτέο 3.3 – ανάλυση του σχετικού εθνογραφικού υλικού και διασύνδεσή του με κείμενα της ψηφιακής βιβλιοθήκης, μετεγγραφή των συνεντεύξεων Ε+3Μ Ε+10Μ

Ε: Ημερομηνία Υπογραφής της Σύμβασης, Μ: Ημερολογιακός Μήνας

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΟΜΑΔΑ 4

Έναρξη Λήξη
Παραδοτέο 4.1 – προετοιμασία υλικού για την εκπαίδευση μελών των εταίρων του έργου στο εθνογραφικό πλαίσιο της διασυνοριακής περιοχής Ε Ε+3Μ
Παραδοτέο 4.2 – προετοιμασία υλικού για την εκπαίδευση μελών των εταίρων του έργου στο ιστορικό πλαίσιο της διασυνοριακής περιοχής Ε+Μ Ε+6Μ
Παραδοτέο 4.3 – εκπαίδευση μελών των εταίρων του έργου στο εθνογραφικό και ιστορικό πλαίσιο της διασυνοριακής περιοχής Ε+3Μ Ε+10Μ

Ε: Ημερομηνία Υπογραφής της Σύμβασης, Μ: Ημερολογιακός Μήνας

Τόπος παράδοσης των παραδοτέων των ομάδων είναι το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Τρόπος Πληρωμής: Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί ανά παραδοτέο κάθε ομάδας με τον πιο κάτω τρόπο:

  • 30% της αξίας της ΟΜΑΔΑΣ με την ολοκλήρωση και παράδοση του πρώτου παραδοτέου της (ΟΜΑΔΑ Χ, ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Χ.1)
  • 40% της αξίας της ΟΜΑΔΑΣ με την ολοκλήρωση και παράδοση του δεύτερου παραδοτέου της (ΟΜΑΔΑ Χ, ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Χ.2)
  • 30% της αξία της ΟΜΑΔΑΣ με την ολοκλήρωση και παράδοση του τρίτου παραδοτέου της (ΟΜΑΔΑ Χ, ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Χ.3)

Εγγυήσεις: Εγγύηση καλής εκτέλεσης 5% της συμβατικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ) της προμήθειας ανά ομάδα.

Καταληκτική Ημερομηνία & Ώρα Υποβολής Προσφορών:

09/04/2019 και ώρα 02:00 μ.μ.

Ημερομηνία & Ώρα Διενέργειας Διαγωνισμού:

10/04/2019 και ώρα 10:00 π.μ.

Τόπος Διενέργειας: Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Αίθουσα Συνεδριάσεων – 1ος όροφος)

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης παρέχονται από την Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα τηλέφωνα 2651007982, 7942, 7952 και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών http://www.rc.uoi.gr.

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου, Καθηγητή κ. Ιωάννη Φούντο, στο τηλέφωνο 2651008805.

Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία: Διαγωνιζόμενοι που θα συμμετέχουν στις διαδικασίες του διαγωνισμού με αντιπρόσωπό τους, θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους και παραστατικό εκπροσώπησης.

Ο

Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Καθηγητής Σπυρίδων Γεωργάτος

Αντιπρύτανης

e-max.it: your social media marketing partner