Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά όπως αυτή αποκλειστικά θα προκύψει βάσει ποιοτικών κριτηρίων λαμβάνοντας υπόψη την σταθερή τιμή των είκοσι επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (27.500,00 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για την Προμήθεια «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟ
27-02-2019
12-03-2019 14:00
Επικ. Καθ. κ. ΑΔΑΜ-ΑΔΕΜ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2651005971)
«INVESTMENT DEVELOPMENT AND EMPOWERMENT ACTION – ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «IDEA»» με κωδικό έργου Επιτροπής Ερευνών «82330» και κωδικό MIS «5030796»
4364/06-02-2019

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά όπως αυτή αποκλειστικά θα προκύψει βάσει ποιοτικών κριτηρίων (Ν. 4412/2016, Άρθρο 86, Παράγραφος 7), λαμβάνοντας υπόψη την σταθερή τιμή των είκοσι επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (27.500,00 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ)»,

Φορέας χρηματοδότησης είναι η Περιφέρεια Ηπείρου. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο με τίτλο «INVESTMENT DEVELOPMENT AND EMPOWERMENT ACTION – ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «IDEA»» με κωδικό έργου Επιτροπής Ερευνών «82330» και κωδικό MIS «5030796». Το έργο με ακρωνύμιο IDEA έχει ενταχθεί στο Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 - Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg -IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται κατά 85% από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας IPA II) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΕΠ51860023).

Αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση από τον Ανάδοχο των ακόλουθων εργασιών:

  • Παρουσίαση των οικονομικών εργαλείων και μοντέλων (από οικονομικής πλευράς)
  • Συμβουλευτική Υποστήριξη προς τα στελέχη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
  • Δημιουργία των απαραίτητων υποδειγμάτων εντύπων και κανόνων για την χρήση των εργαλείων που θα προταθούν

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

  • 71241000-9 Μελέτες σκοπιμότητας, υπηρεσίες παροχής συμβουλών, υπηρεσίες αναλύσεων,

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας.

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, (γραφεία 1 ή 9 - 1ος όροφος), που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη, στο Β’ κτίριο Φοιτητικών Κατοικιών, Τ.Κ: 45110, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική

Ισχύς προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. Η Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη ισχύος της προσφοράς, μπορεί να ζητά εγγράφως από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος των προσφορών του σύμφωνα με το αρ. 97 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Χρονική διάρκεια σύμβασης: Επτά (7) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

Τόπος παράδοσης υπό προμήθεια υπηρεσιών: Η παραλαβή των παραδοτέων της σύμβασης όπως αυτά περιγράφονται ειδικότερα στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης θα πραγματοποιηθεί από Επιτροπή Παραλαβής και σύμφωνα με το κατωτέρω χρονοδιάγραμμα.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Έναρξη Λήξη
Παραδοτέο 3.3.2 – Παρουσίαση των οικονομικών εργαλείων και μοντέλων (από οικονομικής πλευράς). Ολοκλήρωση και παράδοση του ενδιάμεσου παραδοτέου 3.3.2.1 Ε Ε+2Μ
Παραδοτέο 3.3.2 – Συμβουλευτική Υποστήριξη προς τα στελέχη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την ολοκλήρωση του δεύτερου ενδιάμεσου παραδοτέου (3.3.2.2) Ε+2Μ Ε+4Μ
Παραδοτέο 3.3.3 – Δημιουργία του πλαισίου και των απαραίτητων εγγράφων και κανόνων για την χρήση των εργαλείων που θα προταθούν Ε+4Μ Ε+7Μ

Ε: Ημερομηνία Υπογραφής της Σύμβασης, Μ: Ημερολογιακός Μήνας

Τόπος παράδοσης των ως άνω παραδοτέων είναι το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Εγγυήσεις: Εγγύηση καλής εκτέλεσης 5% της συμβατικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ) της προμήθειας.

Καταληκτική Ημερομηνία & Ώρα Υποβολής Προσφορών:

12/03/2019 και ώρα 02:00 μ.μ.

Ημερομηνία & Ώρα Διενέργειας Διαγωνισμού:

13/03/2019 και ώρα 10:00 π.μ.

Τόπος Διενέργειας: Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Αίθουσα Συνεδριάσεων – 1ος όροφος)

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης παρέχονται από την Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα τηλέφωνα 2651007982, 7942, 7952 και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών http://www.rc.uoi.gr.

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου, Επικ. Καθηγητή κ. ΑΔΑΜ-ΑΔΕΜ ΑΝΤΩΝΙΟ, στο τηλέφωνο 2651005971.

Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία: Διαγωνιζόμενοι που θα συμμετέχουν στις διαδικασίες του διαγωνισμού με αντιπρόσωπό τους, θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους και παραστατικό εκπροσώπησης.

Ο

Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Καθηγητής Σπυρίδων Γεωργάτος

Αντιπρύτανης

e-max.it: your social media marketing partner