Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Διαγωνισμός (αρ. πρωτ. διακήρυξης 4371/06-02-2019) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος 70463) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», με ε
20-02-2019
18-03-2019 15:00
Καθ. Γεώργιος Θυφρονίτης, 2651007123
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΥΛΛΟΥ, ΣΕ ΠΡΟΒΑΤΑ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΦΥΛΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (AMNOSELECT)» κωδικός E.E «82435»
4371/06-02-2019

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. προκηρύσσει διαγωνισμό (αρ. πρωτ. διακήρυξης 4371/06-02-2019) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος 70463) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», με εκτιμώμενη αξία 114.233,87€ χωρίς ΦΠΑ, συνολική αξία 141.650,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η παρούσα σύμβαση πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΥΛΛΟΥ, ΣΕ ΠΡΟΒΑΤΑ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΦΥΛΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (AMNOSELECT)» με κωδικό E.E «82435», και κωδικό ΟΠΣ «5031874» με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. ΘΥΦΡΟΝΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, Καθηγητή του Τμήματος ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020, Άξονες Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες» και 1Σ «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες – Στερεά Ελλάδα και Νότιο Αιγαίο», Θεματικός Στόχος 1, Επενδυτική Προτεραιότητα 1β Ειδικός Στόχος 1.1. «Αύξηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και συνεργασιών για την ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας σύμφωνα με την εθνική στρατηγική έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (στρατηγική RIS3)».

Η Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Πλαίσιο χρηματοδότησης: Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, Τομεακά ΕΠ, ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), Πρόσκληση Α.Π. 1180/356/A2/10.03.2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Φορέας χρηματοδότησης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) και Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ)

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια «Εργαστηριακού Εξοπλισμού» σύμφωνα με την Αναλυτική Περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Διακήρυξης.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 38000000-5.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις παρακάτω ομάδες:

ΟΜΑΔΑ 1: «Όργανα αξιολόγησης ποιοτικών χαρακτηριστικών σπέρματος»

Εκτιμώμενης καθαρής αξίας 39.717,74€ πλέον ΦΠΑ 9.532,26€, συνολικής αξίας συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 49.250,00€

Η ομάδα 1 αποτελείται από τα παρακάτω είδη:

ΑΑ Είδους Σύντομη Περιγραφή Είδους Μον. Μετρ. Πλήθος
1 Πλήρες σύστημα ανάλυσης σπέρματος, υποβοηθούμενο από ηλεκτρονικό υπολογιστή (Computer-assisted sperm analysis, CASA), κατάλληλο για μετρήσεις σπέρματος σε ζωικά δείγματα και συνοδευόμενο από κατάλληλο μικροσκόπιο ΤΜΧ 2
2 Θάλαμος που θα επιτρέπει την μέτρησης της κινητικότητας και συγκέντρωσης δείγματος σπέρματος, τύπου Makler ΤΜΧ 1
Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης
Τμήμα Ιατρικής Εργαστήριο Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

ΟΜΑΔΑ 2: «Όργανα Οπτικοποίησης και Ταυτοποίησης Σπερματοζωαρίων και των Οργανιδίων τους»

Εκτιμώμενης αξίας 68.548,39€ πλέον ΦΠΑ 16.451,61€, συνολικής αξίας συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 85.000,00€

Η ομάδα 2 αποτελείται από τα παρακάτω είδη:

Α/Α Είδους Σύντομη Περιγραφή Είδους Μον. Μετρ. Πλήθος
1 Αναβάθμιση του οργάνου 2 Laser FACSAriaIII με την προσθήκη μίας επιπλέον laser εκπομπής στα 350nm απαραίτητης για το διαχωρισμό των σπερματοζωαρίων ΤΜΧ 1
Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης
Τμήμα ΒΕΤ Εργαστήριο Ανοσολογίας
Α/Α Είδους Σύντομη Περιγραφή Είδους Μον. Μετρ. Πλήθος
2 Ολοκληρωμένο σύστημα καρυοτύπισης των σπερματοζωαρίων για τη μελέτη των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους μετά από κυτταροδιαχωρισμό ΤΜΧ 1
Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης
Τμήμα Iατρικής, Εργαστήριο Βιολογίας-Κυτταρογενετικής

ΟΜΑΔΑ 3: «Όργανα για την κρυοσυντήρηση Σπέρματος»

Εκτιμώμενης αξίας 5.967,74€ πλέον φπα 1.432,26€, συνολικής αξίας συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 7.400,00€

Η ομάδα 3 αποτελείται από τα παρακάτω είδη:

ΑΑ Είδους Σύντομη Περιγραφή Είδους Μον. Μετρ. Πλήθος
1 Στην ομάδα περιλαμβάνεται δοχείο υγρού Αζώτου (LN2) για τη συντήρηση μακράς διαρκείας του σπέρματος ΤΜΧ 1
2 Δεξαμενή παροχής υγρού αζώτου ΤΜΧ 1
Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης
Τμήμα Ιατρικής Εργαστήριο Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες ή και για όλες τις ομάδες, απαραίτητα όμως για το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνει η κάθε ομάδα με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ο Χώρος Παράδοσης – Εγκατάστασης ανά ομάδα και των συμπεριλαμβανομένων σε αυτή ειδών του διαγωνισμού ορίζεται ανωτέρω και στο Παράρτημα Ι της παρούσας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με Συστημικό Αριθμό α/α 70463.

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/prokirykseis-promitheion

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18/3/2019, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 15:00.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 22/3/2019, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00 π.μ.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής (ανά ομάδα που συμμετέχουν), που ανέρχεται στο ποσό των:

Α/Α ΟΜΑΔΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
1 Όργανα αξιολόγησης ποιοτικών χαρακτηριστικών σπέρματος 39.717,74€ 794,36€
2 Οργανα οπτικοποίησης και ταυτοποίησης σπερματοζωαρίων και των οργανιδίων τους 68.548,39€ 1.370,97€
3 ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ 5.967,74€ 119,36€

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα διακοσίων σαράντα (240) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης παρέχονται από την Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα τηλέφωνα 2651007982, 7942, 7952 και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών http://www.rc.uoi.gr.

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου, Καθηγητή κ. Γεώργιο Θυφρονίτη, στο τηλέφωνο 2651007123 ή αναλυτικότερα ανά ομάδα σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:

ΟΜΑΔΑ 1:     Καθηγητής Ιωάννης Γεωργίου, 2651007822,

ΟΜΑΔΑ 2:     Καθηγητής Γεώργιος Θυφρονίτης, 2651007123,
                        Καθηγητής Μαρίκα Σύρρου, 2651007612

ΟΜΑΔΑ 3:     Καθηγητής Ιωάννης Γεωργίου, 2651007822

Ο

Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών &

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Καθηγητής Σπυρίδων Γεωργάτος

Αντιπρύτανης

e-max.it: your social media marketing partner