Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
26-10-2018
04-12-2018 17:00
ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Εξοπλισμός Εργαστηρίων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - ΚΩΔΙΚΟΣ Ε.Ε. 82176
20010/18-10-2018

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προκηρύσσει διαγωνισμό άνω των ορίων με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια:

«Εξοπλισμού Εργαστηρίων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» συνολικής εκτιμώμενης αξίας 3.100.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και CPV: 38000000-5, 30000000-9, 30100000-0, 48000000-8.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις παρακάτω ομάδες, με τους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) και τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς ανά ομάδα:

Ομάδα Τίτλος Ομάδας CPV Π/Υ Ομάδας με ΦΠΑ Π/Υ Ομάδας χωρίς ΦΠΑ
1 Σύστημα Υγρής Χρωματογραφίας - Φασματομετρίας Μάζας Τριπλού Τετράπολου (LC-MS/MS, Triple Quadropole) 38000000-5 280.000,00 225.806,45
2 Ολοκληρωμένο σύστημα προσρόφησης αερίων και ατμών 38000000-5 145.000,00 116.935,48
3 Εξοπλισμός μαγνητικών μετρήσεων 38000000-5 210.000,00 169.354,84
4 Πλήρες Περιθλασίμετρο Ακτίνων Χ Μονοκρυστάλλου 38000000-5 90.000,00 72.580,65
5 (Δι)επιφανειακή Τάση και Γωνία Συνεπαφής 38000000-5 26.000,00 20.967,74
6 Ψηφιακό σύστημα άμεσης όρασης Χοληφόρων 38000000-5 40.000,00 32.258,06
7 Αναλυτής Αερίων με άμεση Γραμμή Διασύνδεσης (On-Line) σε Ανιχνευτή Φασματογράφου Μάζας 38000000-5 55.000,00 44.354,84
8 Οπτικές διατάξεις για οπτικό παραμετρικό ενισχυτή 38000000-5 103.334,00 83.333,87
9 Σύστημα μέτρησης θερμικής αγωγιμότητας 38000000-5 25.600,00 20.645,16
10 Μονάδα Νανοδιείσδυσης 38000000-5 41.000,00 33.064,52
11 Μονάδα εκτύπωσης ηλεκτροχημικών αισθητήρων 38000000-5 55.000,00 44.354,84
12 Διηλεκτρική Φασματοσκοπία για τη μελέτη μη-γραμμικών φαινομένων 38000000-5 34.000,00 27.419,35
13 Σύστημα Μοριακής Διάγνωσης Τεχνολογίας Real-Time PCR 38000000-5 33.500,00 27.016,13
14 Αναβάθμιση υπάρχοντος συστήματος σταθμικού αναλυτή μελέτης αλληλεπιδράσεων αερίου-στερεού 38000000-5 33.000,00 26.612,90
15 Παλμική βαλβίδα εισαγωγής αέριου ατομικού/ μοριακού δείγματος σε θάλαμο κενού 38000000-5 33.000,00 26.612,90
16 Όργανα χαρακτηρισμού της οπτικής διάρκειας και της χωρικής κατανομής των παλμών laser 38000000-5 37.060,00 29.887,10
17 Μονάδα Εκχύλισης Στερεού - Υγρού 38000000-5 31.000,00 25.000,00
18 Φασματοφωτόμετρο ορατού-υπεριώδους 38000000-5 22.000,00 17.741,94
19 Μονάδα δυναμικής και ηλεκτροφορητικής σκέδασης φωτός και κουλομετρικού συστήματος KARL FISCHER 38000000-5 55.000,00 44.354,84
20 Σετ αντλητικών συστημάτων υψηλού κενού 38000000-5 30.000,00 24.193,55
21 Σύστημα θερμικής ανάλυσης DSC 38000000-5 29.760,00 24.000,00
22 Αναβάθμιση Φασματογράφων NMR 38000000-5 59.940,00 48.338,71
23 Ολοκληρωμένο σύστημα Θαλάμου και αντλιών κενού 38000000-5 54.956,20 44.319,52
24 Οπτομηχανικά συστήματα και διάταξη παραγωγής λευκού φωτός 38000000-5 47.766,00 38.520,97
25 Ανιχνευτές φορτίου 38000000-5 3.800,00 3.064,52
26 Διακομιστές και Συστήματα Αποθήκευσης Δεδομένων 30000000-9 107.150,00 86.411,29
27 Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός 30100000-0 95.649,37 77.136,59
28 Εξοπλισμός Τηλεδιάσκεψης 30100000-0 21.199,10 17.096,05
29 Φυγόκεντροι 38000000-5 8.000,00 6.451,61
30 Συστήματα επώασης καλλιεργειών και συναφών βιοχημικών δράσεων 38000000-5 2.500,00 2.016,13
31 Καταψύκτες 38000000-5 28.891,20 23.299,35
32 Μικροσκόπια 38000000-5 9.320,00 7.516,13
33 Χρωματογραφία HPLC 38000000-5 16.000,00 12.903,23
34 Εξοπλισμός Εκτροφείου Πειραματοζώων Α 38000000-5 52.024,00 41.954,84
35 Εξοπλισμός Εκτροφείου Πειραματοζώων Β 38000000-5 9.724,00 7.841,94
36 Σύστημα ασύρματου εγκεφαλογράφου 38000000-5 20.180,00 16.274,19
37 Συστήματα εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας 30000000-9 4.820,00 3.887,10
38 Διαγνωστικά Τεστ και Ερωτηματολόγια 30100000-0 6.251,43 5.041,48
39 Παρελκόμενα συστήματα υποστήριξης ρευστομηχανικών διεργασιών 38000000-5 9.878,00 7.966,13
40 Αναβάθμιση υπάρχοντος συστήματος υγρής χρωματογραφίας 38000000-5 10.560,00 8.516,13
41 Συστήματα αποτέφρωσης και αποστείρωσης 38000000-5 6.100,00 4.919,35
42 Συστήματα μέτρησης και επεξεργασίας δειγμάτων 38000000-5 36.207,20 29.199,35
43 Στατιστικό πρόγραμμα 48000000-8 1.044,78 842,56
44 Λυοφιλιοποιητές 38000000-5 13.190,00 10.637,10
45 Αναβάθμιση Λυοφιλιοποιητή 38000000-5 4.000,00 3.225,81
46 Φασματοφωτόμετρο Υπερύθρου FT-IR 38000000-5 18.000,00 14.516,13
47 Αέριος Χρωματογράφος 38000000-5 13.650,00 11.008,06
48 Σύστημα Gel-Documentation 38000000-5 10.540,00 8.500,00
49 Πειραματικές Διατάξεις για τη Διδακτική της Ιστορίας της Χημείας 38000000-5 10.660,00 8.596,77
50 Εκπαιδευτικά Εργαλεία Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών 38000000-5 14.014,00 11.301,61
51 Εκπαιδευτικά Εργαλεία Εργαστηρίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 30000000-9 22.580,00 18.209,68
52 Διακομιστές και Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής 30000000-9 54.500,00 43.951,61
53 Συστήματα Παράλληλης Επεξεργασίας 30000000-9 51.000,00 41.129,03
54 Λογισμικό και πλατφόρμες υλικού 48000000-8 11.950,00 9.637,10
55 Ιπτάμενα Συστήματα 30100000-0 12.000,00 9.677,42
56 Συστήματα διάγνωσης και παρακολούθησης 38000000-5 24.800,00 20.000,00
57 Ψηφιακό περιστροφικό ιξωδόμετρο 38000000-5 9.000,00 7.258,06
58 Εκπαιδευτικός εξοπλισμός γυναικολογίας 38000000-5 80.500,00 64.919,35
59 Η/Υ, Περιφερειακές Συσκευές, Συστήματα Δικτύωσης και UPS 30000000-9 119.979,28 96.757,48
60 Τρισδιάστατοι εκτυπωτές και σαρωτές 30000000-9 6.450,00 5.201,61
61 Προγράμματα Η/Υ 48000000-8 15.600,00 12.580,65
62 Φορητό φασματοσκόπιο ακτίνων Χ (XRF) 38000000-5 44.640,00 36.000,00
63 Σταθμοί εργασίας και Δικτυακή Υποδομή 30000000-9 78.980,00 63.693,55
64 Συσκευές Αυξημένης Φροντίδας 38000000-5 7.200,00 5.806,45
65 Εξοπλισμός Υλικού (παλμογράφοι, γεννήτριες συχνοτήτων, πολύμετρα) 38000000-5 5.200,00 4.193,55
66 Συστήματα Παράλληλης Επεξεργασίας 30000000-9 10.000,00 8.064,52
67 Φορητό μηχάνημα υπερηχογραφίας 38000000-5 10.000,00 8.064,52
68 Βρογχοσκόπιο και Βιντεολαρυγγοσκόπιο 38000000-5 25.200,00 20.322,58
69 Θεραπευτικό ενδοσκόπιο 38000000-5 40.000,00 32.258,06
70 Υπερφυγόκεντρος ψυχόμενη 38000000-5 98.000,00 79.032,26
71 PCR και Θερμικός Κυκλοποιητής 38000000-5 10.862,40 8.760,00
72 Φασματοφωτόμετρο UV-Vis 38000000-5 31.000,00 25.000,00
73 Πολυδιαυλικός (8 κανάλια) προενισχυτής, και διαμορφωτής παλμών για ανιχνευτές πυριτίου 38000000-5 5.040,00 4.064,52
74 Φυγόκεντροι 38000000-5 3.050,00 2.459,68
75 Φυγόκεντρος για τους διαχωρισμούς σε υδατικά δείγματα 38000000-5 4.586,00 3.698,39
76 Ψυχόμενη Φυγόκεντρος πάγκου 38000000-5 7.980,64 6.436,00
77 Βenchtop φυγόκεντρος με κεφαλή φυγοκέντρησης για σωληνάρια 15ml και 50ml 38000000-5 5.000,00 4.032,26
78 Επιτραπέζια φυγόκεντρος μεγάλης χωρητικότητας 38000000-5 8.500,00 6.854,84
79 Επωαστικός Κλίβανος Βακτηριακής ανάπτυξης υπό ανάδευση (Orbital Shaking Incubator) 38000000-5 4.650,00 3.750,00
80 Laminar Flow Cabinet (Θάλαμος Νηματικής Ροής) 38000000-5 15.000,00 12.096,77
81 Θάλαμος νηματικής ροής (laminar flow cabinet) βιοασφάλειας τύπου ΙΙ (BSC-II) 38000000-5 12.000,00 9.677,42
82 Θάλαμος και Κλίβανος 38000000-5 15.822,40 12.760,00
83 Θάλαμος και Αυτόκαυστο 38000000-5 15.423,00 12.437,90
84 Κλίβανος επώασης τεχνολογίας "water-jacked" ελεγχόμενης θερμοκρασίας και επιπέδων CO2 38000000-5 13.000,00 10.483,87
85 Επωαστικός θάλαμος CO2 38000000-5 5.328,00 4.296,77
86 Διόφθαλμο μικροσκόπιο 38000000-5 5.084,00 4.100,00
87 Karyotype/FISH analysis system (πλήρες μικροσκόπιο για την ανάλυση καρυοτύπου και δυνατότητα υποστήριξης συστήματος φθορισμού για FISH) 38000000-5 7.000,00 5.645,16
88 Μικροσκόπιο 38000000-5 3.100,00 2.500,00
89 Γεννήτρια αζώτου 38000000-5 10.000,00 8.064,52
90 Φασματοφωτόμετρο υπεριώδους-ορατού απλής δέσμης 38000000-5 4.000,00 3.225,81
91 Φασματοφωτόμετρο 38000000-5 9.000,00 7.258,06
92 FT-IR Scanner 38000000-5 30.000,00 24.193,55
93 Φωτόμετρο UV/VIS 38000000-5 12.400,00 10.000,00
94 Server Παράλληλης Επεξεργασίας 30000000-9 10.000,00 8.064,52
95 Αναλυτής Γλυκόζης 38000000-5 13.621,00 10.984,68
96 Φασματοφωτόμετρο UV/Vis 38000000-5 5.704,00 4.600,00

Προσφορές υποβάλλονται για μία έως και για όλες τις ομάδες (96).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με συστημικό αριθμό α/α 65774.

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/prokirykseis-promitheion

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 4/12/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10/12/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Η σύμβαση ανατίθεται με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, σε προσφέροντα ο οποίος δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. 2.2.3 και πληροί τα κριτήρια επιλογής των παρ. 2.2.4 – 2.2.7 της διακήρυξης.

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΕΠ01810040). Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης : «Εξοπλισμός Εργαστηρίων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» Άξονας Προτεραιότητας 4: «Ενίσχυση Υποδομών Εκπαίδευσης Υγείας και Πρόνοιας», με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 1832/13-9-2017 του Περιφερειάρχη Ηπείρου και έχει λάβει κωδικό MIS 5004196. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Καθηγητής Σπυρίδων Γεωργάτος

Αντιπρύτανης

e-max.it: your social media marketing partner