Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΥΟ (2) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΤΥΠΟΥ SAS», ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.200,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α
20-02-2017
06-03-2017 16:00
Καθηγητής Δημήτριος Γουρνής , τηλ 2651007141
ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ (ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
2844/20-02-2017

Συνοπτικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια «Δυο (2) εσωτερικών σκληρών δίσκων τύπου SAS», προϋπολογισμού 967,74€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 1.200,00€.

e-max.it: your social media marketing partner