Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΕΡΙΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ», ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α 36.500,00€.
25-01-2017
10-02-2017 16:00
Καθ. κα Μαρία Λουλούδη, τηλ 2651008414
ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΑΝΙΝΗΣ: ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΙΖΩΝ
898/25-01-2017

ΣυνοπτικοΣ διαγωνισμοΣ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), για την προμήθεια «Αέριου Χρωματογράφου», συνολικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 36.500,00€.

e-max.it: your social media marketing partner