Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 6437/22-04-2016) για την προμήθεια οργάνων συνολικού προϋπολογισμού 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ
27-04-2016
24-05-2016 17:00
Καθηγητής κ. Απόστολος Αυγερόπουλος τηλ: 2651009001
ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΟΡΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΝΑΝΟΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
6437/22-04-2016

Πρόχειρος διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 6437/22-04-2016), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθειαοργάνων, συνολικού προϋπολογισμού 3.252,03€ χωρίς ΦΠΑ, (4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ) ή αναλυτικά ως εξής:

Αντικείμενο Διαγωνισμού
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α CPV
Προμήθεια οργάνων 3.252,03 4.000,00€ 31682210-5

Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο: «ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΟΡΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΝΑΝΟΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της ανακοίνωσης: FP7-NMP-2009-SMALL-3 με Proposal No: CP-FP 245565-2 LAMAND (36 μήνες, 1/7/2010-30/6/2013), με τίτλο: “Large Area Molecularly Assembled Nanopatterns for Devices” και ακρωνύμιο: “LAMAND”, με κωδικό έργου . (80482) και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Απόστολο Αυγερόπουλο, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα Υποβολής Προσφορών:

Τρίτη, 24/05/2016 και ώρα 14:00

Ημερομηνία και ώρα Διενέργειας διαγωνισμού:

Τετάρτη, 25/05/2016 και ώρα 10:00 π.μ.

Παραλαβή τεύχους διακήρυξης: Το τεύχος της διακήρυξης είναι αναρτημένο στον Διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (http://www.rc.uoi.gr).

Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται επίσης και από την Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, (Γραφείο 9 - 1ος όροφος), που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη, στο Β’ κτίριο Φοιτητικών Κατοικιών, ΤΚ: 45110, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η παραλαβή της διακήρυξης γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με courier (εφόσον αναληφθεί η δαπάνη για την ταχυδρομική αποστολή).

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, (Γραφείο 9 - 1ος όροφος), Πανεπιστημιούπολη, Β’ κτίριο Φοιτητικών Κατοικιών, ΤΚ: 45110.

Τόπος παράδοσης ειδών: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Μονάδα Ηλεκτρ. Μικροσκοπίας, Εργαστήριο Πολυμερών).

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από την Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα: 26510 – 07982, 07942, 07959 & 07952 και Φαξ: 26510 - 07951.

Πληροφορίες Ειδικές και τεχνικής φύσεως δίνονται από τον Καθηγητή κ. Απόστολο Αυγερόπουλο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο: 2651009001.

e-max.it: your social media marketing partner