Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 5755/13-04-2016) για την Προμήθεια υλικών και αναλωσίμων για στοιχείο θέρμανσης ψύξης σε σύστημα διηλεκτρικής φασματοσκοπίας συνολικού προϋπολογισμού 4.360,00€
27-04-2016
23-05-2016 17:00
Καθηγητής κ. Αλκιβιάδης Παїπέτης, τηλ: 2651008001
ΑΥΤΟΪΑΣΙΜΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΪΑΣΙΜΑ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (HIPOCRATES)
5755/13-04-2016

Πρόχειρο διαγωνισμό, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 5755/13-04-2016), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την Προμήθεια υλικών και αναλωσίμων για στοιχείο θέρμανσης ψύξης σε σύστημα διηλεκτρικής φασματοσκοπίας, συνολικού προϋπολογισμού 3.544,72 χωρίς ΦΠΑ,(4.360,00 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ) ή αναλυτικά ως εξής:

Αντικείμενο Διαγωνισμού
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α CPV
Προμήθεια υλικών και αναλωσίμων για στοιχείο θέρμανσης ψύξης σε σύστημα διηλεκτρικής φασματοσκοπίας 3.544,72€

4.360,00€

31711150-9

Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο: «ΑΥΤΟΪΑΣΙΜΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΪΑΣΙΜΑ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (HIPOCRATES)», το οποίο συν-χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του SPl-Cooperation, (Collaborative projects, Small or medium-scale focused research project), FP7-AAT-20l3-RTD-l Grant Agreement Number 605412, με κωδικό έργου (81232) και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Αλκιβιάδη Παϊπέτη, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα Υποβολής Προσφορών:

23/05/2016 και ώρα14:00

Ημερομηνία και ώρα Διενέργειας διαγωνισμού:

24/05/2016 και ώρα 10:00 π.μ.

Παραλαβή τεύχους διακήρυξης: Το τεύχος της διακήρυξης είναι αναρτημένο στον Διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (http://www.rc.uoi.gr).

Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται επίσης και από την Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, (Γραφείο 9 - 1ος όροφος), που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη, στο Β’ κτίριο Φοιτητικών Κατοικιών, ΤΚ: 45110, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η παραλαβή της διακήρυξης γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με courier (εφόσον αναληφθεί η δαπάνη για την ταχυδρομική αποστολή).

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, (Γραφείο 9 - 1ος όροφος), Πανεπιστημιούπολη, Β’ κτίριο Φοιτητικών Κατοικιών, ΤΚ: 45110.

Τόπος παράδοσης ειδών: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Εργαστήριο Μηχανικής Σύνθετων & Ευφυών Υλικών).

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από την Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα: 26510 – 07982, 07942, 07959 & 07952 και Φαξ: 26510 - 07951.

Πληροφορίες Ειδικές και τεχνικής φύσεως δίνονται από τον Καθηγητή κ. Αλκιβιάδη Παїπέτη, στο τηλέφωνο: 2651008001.

e-max.it: your social media marketing partner