Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 4741/30-03-2016) για την Προμήθεια υπέρυθρης κάμερας θερμικής απεικόνισης συνολικού προϋπολογισμού 10.500,00€
18-04-2016
12-05-2016 17:00
Επικ. Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Δάσιος τηλ: 2651009010
ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ SMA (InnoSMART)
4741/30-03-2016

Πρόχειρος διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 4741/30-03-2016), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την Προμήθειαυπέρυθρης κάμερας θερμικής απεικόνισης, συνολικού προϋπολογισμού 10.500,00€ χωρίς ΦΠΑ, ως εξής:

Αντικείμενο Διαγωνισμού
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α CPV
Προμήθεια υπέρυθρης κάμερας θερμικής απεικόνισης 10.500,00€ Οι προσφερόμενες τιμές για το συγκεκριμένο διαγωνισμό δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. βάσει της Π.Ο.Λ 1128/97 31682210-5

Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο: «ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ SMA (InnoSMART)», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το πρόγραμμα πλαίσιο “Horizon 2020 έρευνας και καινοτομίας” στο πλαίσιο της πρόσκλησης FET-OPEN, υπό την συμφωνία επιχορήγησης αριθ. 664892, με κωδικό έργου . (81823) και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Κωνσταντίνο Δάσιο, Επικ. Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα Υποβολής Προσφορών:

Πέμπτη, 12/05/2016 και ώρα 14:00.

Ημερομηνία και ώρα Διενέργειας διαγωνισμού:

Παρασκευή, 13/05/2016 και ώρα 10:00 π.μ.

e-max.it: your social media marketing partner