Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 4707/29-03-2016) για την Προμήθεια δοκιμίων Νικελίου – Τιτανίου (Ni-Ti) για το χαρακτηρισμό κραμάτων με μνήμη σχήματος και δοκιμές ενεργοποίησης (Actuation) και θραύσης συνολικού προϋπολογισμού 20.000,00€
18-04-2016
11-05-2016 17:00
Επικ. Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Δάσιος τηλ: 2651009010
ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ SMA (InnoSMART)
4707/29-03-2016

Πρόχειρος διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 4707/29-03-2016), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την Προμήθειαδοκιμίων Νικελίου – Τιτανίου (Ni-Ti) για το χαρακτηρισμό κραμάτων με μνήμη σχήματος και δοκιμές ενεργοποίησης (Actuation) και θραύσης, συνολικού προϋπολογισμού 20.000,00€ χωρίς ΦΠΑ, (24.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ) ή αναλυτικά ως εξής:

Αντικείμενο Διαγωνισμού
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α CPV
Προμήθεια δοκιμίων Νικελίου – Τιτανίου (Ni-Ti) για το χαρακτηρισμό κραμάτων με μνήμη σχήματος και δοκιμές ενεργοποίησης (Actuation) και θραύσης 20.000,00€

24.600,00€

14720000-4

Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο: «ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ SMA (InnoSMART)», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το πρόγραμμα πλαίσιο “Horizon 2020 έρευνας και καινοτομίας” στο πλαίσιο της πρόσκλησης FET-OPEN, υπό την συμφωνία επιχορήγησης αριθ. 664892, με κωδικό έργου (81823) και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Κωνσταντίνο Δάσιο, Επικ. Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα Υποβολής Προσφορών:

Τετάρτη, 11/05/2016 και ώρα 14:00

Ημερομηνία και ώρα Διενέργειας διαγωνισμού:

Πέμπτη, 12/05/2016 και ώρα 10:00 π.μ.

e-max.it: your social media marketing partner