Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ.: 27285/04-12-2015) για την προμήθεια Εξοπλισμού συνολικού προϋπολογισμού 27.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ
04-12-2015
22-12-2015 11:30
Καθηγήτρια κα. Λουλούδη Μαρία, τηλ: 2651008418
ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΛΑΝΙΝΗΣ
27285/04-12-2015

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 27285/04-12-2015), με σφραγισμένες προσφορές, δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εξοπλισμού, συνολικούπροϋπολογισμού 27.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (21.951,22€ χωρίς ΦΠΑ) ή κατά τμήμα (ομάδα): 21.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (17.398,37€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 1 και 5.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (4.552,85€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 2

e-max.it: your social media marketing partner