Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 20476/25-09-2015), με σφραγισμένες προσφορές, δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Αναλωσίμων συνολικού προϋπολογισμού 51.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ
25-09-2015
12-10-2015 13:30
Επικ. Καθηγητή κ. Τζάκος Ανδρέας, τηλ:26510-08387
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΜΟΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΠΛΕΙΟΜΟΡΦΟΥ ΓΛΟΙΟΒΛΑΣΤΩΜΑΤΟΣ (DEDEVAP)»
20476/25-09-2015

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 20476/25-09-2015), με σφραγισμένες προσφορές, δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Αναλωσίμων συνολικούπροϋπολογισμού 51.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (41.463,41€ χωρίς ΦΠΑ) ή κατά ομάδα: 4.883,10€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (3.970,00€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Α, 5.535,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (4.500,00€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Β, 5.478,42€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (4.454,00€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Γ, 3.090,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (2.512,20€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Δ, 6.626,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (5.386,99€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Ε, 11.300,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (9.186,99€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας ΣΤ, 1.454,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (1.182,11€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Ζ και 12.633,48€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (10.271,12€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Η

e-max.it: your social media marketing partner