Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων EACEA/04/13
05-06-2013

Σας ενημερώνουμε ότι στις 25-4-2013 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόσκληση υποβολής προτάσεων σε θέματα πιλοτικών προγραμμάτων στον τομέα της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης.
Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποτελείται από δύο τμήματα:

  • ΤΜΗΜΑ Α: Υποστήριξη της υλοποίησης των στόχων της ευρωπαϊκής συνεργασίας και της συναφούς ευαισθητοποίησης στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020) σε εθνικό επίπεδο.
  • ΤΜΗΜΑ Β: Υποστήριξη της υλοποίησης καινοτόμων λύσεων πολιτικής σε θεσμικό επίπεδο για τη μείωση της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης, σύμφωνα με τις προτεραιότητες που καθορίζονται στη στρατηγική Ευρώπη 2020 και στη Στρατηγική ΕΚ 2020.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τη συγχρηματοδότηση σχεδίων ανέρχεται σε 4 εκατομμύρια Ευρώ, ενώ η χρηματοδοτική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης δε μπορεί να υπερβαίνει το 75% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών. Όσον αφορά στο Τμήμα Α, αιτήσεις χρηματοδότησης μπορούν να υποβληθούν μόνο από εθνικές συμπράξεις, ενώ όσον αφορά στο Τμήμα Β, αιτήσεις χρηματοδότησης μπορούν να υποβληθούν μόνο από διακρατικές συμπράξεις.
Ως προθεσμία υποβολής αιτήσεων προς τον Εκτελεστικό Οργανισμό Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού – EACEA (οποίος είναι αρμόδιος για την αξιολόγηση και την επιλογή των αιτήσεων) έχει οριστεί η Δευτέρα 16η Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 12:00 το μεσημέρι (ώρα Κεντρικής Ευρώπης).
Η ανακοίνωση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2013:118:SOM:EN:HTML, ενώ οι γενικές οδηγίες και το πλήρες σύνολο των απαραίτητων εγγράφων είναι διαθέσιμα στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2013/call_ecet_2013_en.php.

e-max.it: your social media marketing partner