Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Τήρηση κανόνων πληροφόρησης, επικοινωνίας και προβολής από τους δικαιούχους έργων του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014 - 2020)
23-01-2023

Αξιότιμοι συνεργάτες,


Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας θα θέλαμε με αυτή την επιστολή να υπενθυμίσουμε τη
σημασία της ορθής προβολής των συγχρηματοδοτούμενων έργων που υλοποιείτε.

Δεδομένου ότι τα περισσότερα έργα του ΕΣΠΑ 2014-2020 βρίσκονται είτε στο στάδιο
ολοκλήρωσης ή εκκίνησης της παραγωγικής τους λειτουργίας, είναι σημαντικό οι πολίτες
να γνωρίζουν ότι αυτά έχουν υλοποιηθεί με την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, τον Εκτελεστικό
Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 821/2014, τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 1046 /2018 όπως ισχύουν,
όλοι οι δικαιούχοι υποχρεούνται να αναγνωρίζουν τη στήριξη της πράξης προβάλλοντας:


*   το έμβλημα της Ένωσης με αναφορά στην Ένωση, σύμφωνα με τα τεχνικά
χαρακτηριστικά που καθορίζονται στο Εκτελεστικό Κανονισμό 821/2014.


*    το Ταμείο (ολογράφως) που στηρίζει την πράξη


Όταν ένα μέτρο πληροφόρησης και επικοινωνίας αφορά μία ή περισσότερες πράξεις που
συγχρηματοδοτούνται από περισσότερα του ενός Ταμεία, η αναφορά στο Ταμείο μπορεί να
αντικατασταθεί από την αναφορά στα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία
(ΕΔΕΤ).

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ – ΑΦΙΣΑ


Συγκεκριμένα, κατά την υλοποίηση μιας πράξης, ο δικαιούχος ενημερώνει το κοινό
σχετικά με την στήριξη που έχει λάβει από τα Ταμεία:


α) παρέχοντας στην ιστοσελίδα του σύντομη περιγραφή της πράξης, ανάλογη προς το
επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και
επισημαίνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση.


β) τοποθετώντας, για πράξεις που δεν εμπίπτουν στην υποχρέωση ανάρτησης πινακίδας,
τουλάχιστον μία αφίσα (ελάχιστου μεγέθους Α3) με πληροφορίες σχετικά με το έργο,

συμπεριλαμβανόμενης της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης, σε σημείο εύκολα

ορατό από το κοινό, όπως η είσοδος σε ένα κτίριο.


Μπορείτε εύκολα να σχεδιάσετε την αφίσα και να την εκτυπώσετε μέσω της ηλεκτρονικής
εφαρμογής: http://posters2014-2020.esfhellas.gr/ και να δείτε σχετικές οδηγίες χρήσης της
εφαρμογής παραγωγής αφισών εδώ.

Για τις πράξεις που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά
περίπτωση για τις πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, ο δικαιούχος εξασφαλίζει
ότι οι συμμετέχοντες στην πράξη έχουν ενημερωθεί για τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση.
Κάθε έγγραφο (π.χ. βεβαίωση παρακολούθησης κατάρτισης, πιστοποιητικό) το οποίο
απευθύνεται στο κοινό ή στους συμμετέχοντες, περιλαμβάνει δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι το ΕΠΑνΕΚ συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο ή τα Ταμεία.

 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ


Κατά την υλοποίηση μιας πράξης, που χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, ο δικαιούχος είναι
υπεύθυνος για την ανάρτηση προσωρινής πινακίδας σημαντικού μεγέθους σε σημείο
εύκολα ορατό από το κοινό, όταν η συνολική δημόσια συνδρομή υπερβαίνει τις 500.000€
και όταν η πράξη συνίσταται στη χρηματοδότηση έργων υποδομής ή κατασκευής.
Μετά την υλοποίηση και εντός τριμήνου το αργότερο, ο δικαιούχος είναι υπεύθυνος για
την ανάρτηση μόνιμης αναμνηστικής πλάκας ή πινακίδας σημαντικού μεγέθους, σε σημείο
εύκολα ορατό από το κοινό, όταν η συνολική δημόσια συνδρομή υπερβαίνει τις 500.000€
και όταν η πράξη συνίσταται στην αγορά υλικού αντικειμένου ή στη χρηματοδότηση έργων
υποδομής ή κατασκευής.

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ


Σε όλες τις ενέργειες επικοινωνίας και προβολής του έργου σας (εκδηλώσεις, εγκαίνια,
δελτία τύπου, συνεντεύξεις, videos, social media, προβολή στην ιστοσελίδα, κ.ά.) βάσει του
Επικοινωνιακού Οδηγού ΕΣΠΑ θα πρέπει να γίνεται αναφορά στην συγχρηματοδότηση του
έργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Ειδικά σε περίπτωση που προγραμματίζετε σημαντικές εκδηλώσεις προβολής του έργου
όπως εγκαίνια, εκδηλώσεις έναρξης λειτουργίας, καμπάνιες προβολής κ.α. οφείλετε να
ενημερώνετε εγκαίρως και να αποστέλλετε πρόσκληση στους εκπροσώπους της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Διαχειριστικής Αρχής.


Ακόμα κι αν πραγματοποιήσετε με δική σας χρηματοδότηση, δράσεις επικοινωνίας και
προβολής του συγχρηματοδοτουμένου έργου, θα πρέπει να τηρήσετε τις ίδιες υποχρεώσεις
πληροφόρησης και επικοινωνίας.


Τέλος, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, για
κάθε μορφή επικοινωνίας και σε όλα τα είδη των πράξεων και δράσεων στο ΕΠΑνΕΚ :


* η μη εφαρμογή των παραπάνω μέτρων επικοινωνίας όπως ορίζονται στο σχετικό
κανονιστικό πλαίσιο, μπορεί να επιφέρει κατ’ αποκοπή διόρθωση επί του συνόλου των
δαπανών του έργου.
* θα πρέπει να τηρείται η υποχρέωση για παροχή προσβάσιμης πληροφόρησης στα άτομα
με αναπηρία.

 

Τα παραπάνω είναι αναρτημένα επίσης και στην ενότητα ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΑνΕΚ:
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/shmatodothsh.asp?id=1

 

Παραμένουμε στη διάθεση σας για την αποστολή των απαραίτητων λογοτύπων,
προδιαγραφών ή επιπλέον πληροφοριών, προκειμένου να εξασφαλίσουμε τη σωστή
προβολή του έργου του ΕΠΑνΕΚ που υλοποιείτε.

e-max.it: your social media marketing partner