Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ "ERASMUS FOR PUBLIC ADMINISTRATION"
09-02-2021

Σας διαβιβάζουμε το με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2/765/968/01-02-2021 (ΑΔΑ: ΩΧΙ846ΜΤΛ6-2ΧΠ) έγγραφο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Διαδικτυακό πρόγραμμα πρακτικής άσκησης δημοσίων υπαλλήλων, «ERASMUS for Public Administration»» προς ενημέρωση των υπαλλήλων σας.Σας διαβιβάζουμε το με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2/765/968/01-02-2021 (ΑΔΑ: ΩΧΙ846ΜΤΛ6-2ΧΠ) έγγραφο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Διαδικτυακό πρόγραμμα πρακτικής άσκησης δημοσίων υπαλλήλων, «ERASMUS for Public Administration»» προς ενημέρωση των υπαλλήλων σας.

e-max.it: your social media marketing partner