Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 9ο Ετήσιο Συνέδριο e-Goνernrnent Forum: Ο Ψηφιακός και Διοικητικός Μετασχηματισμός του Δημοσίου Τομέα μπροστά στις απαιτήσεις της Οικονομίας και της Κοινωνίας των Πολιτών
19-03-2019

Σας διαβιβάζουμε το με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΗΔ/Φ.06/Α/11003/08-03-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: ((9ο Ετήσιο Συνέδριο "e­ Goνernment Forum":'Ό Ψηφιακός και Διοικητικός Μετασχηματισμός του Δημοσίου Τομέα μπροστά στις απαιτήσεις της Οικονομίας και της Κοινωας των Πολιτών για ενημέρωσή σας και ενημέρωση των υπαλλήλων σας.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις επί του περιεχομένου του εγγράφουπαρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν απευθείας με τοv φορέα έκδοσής του.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης

Διεύθυνση Προσωπικού Ανώτατης Εκιιαίδευσης

Τμήμα Δ' Μητρώου

e-max.it: your social media marketing partner