Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Επικαιροποιημένος Οδηγός Τήρησης Μέτρων Πληροφόρησης & Επικοινωνίας - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"
26-09-2018

Επισυνάπτουμε τον Επικαιροποιημένο Οδηγό (Σεπτ.2018) για την Τήρηση των Μέτρων Πληροφόρησης και Επικοινωνίας- Υποχρεώσεις Δικαιούχων των Πράξεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", και παρακαλούμε για την πιστή τήρηση των αναφερόμενων μέτρων.

Επισημαίνεται και ισχύει για κάθε μορφή επικοινωνίας και σε όλα τα είδη των Πράξεων και δράσεων στο ΕΣΠΑ, ότι:

· Η μη εφαρμογή των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας όπως ορίζονται στον Κανονισμό1303/2013 και στον Εκτελεστικό Κανονισμό 821/2014, μπορεί να επιφέρει κατ΄ αποκοπή διόρθωση επί του συνόλου των δαπανών του έργου.

· Στην περίπτωση που η ΔΑ ή ό δικαιούχος αποφασίσουν να λάβουν μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας για την πράξη που ενδεχομένως δεν έχουν αναφερθεί ρητά στον παρόντα Οδηγό τα μέτρα αυτά θα πρέπει να τηρούν τον Κανονισμό 1303/2013 και τον Εκτελεστικό Κανονισμό 821/2014.

· Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εμπλεκόμενος φορέας αποφασίσει να υλοποιήσει διαφημιστικές ή ενημερωτικές δράσεις σχετικές με συγχρηματοδοτούμενα έργα ή προγράμματα ακόμα κι αν τις καλύπτει με δική του χρηματοδότηση οφείλει να τηρήσει τις ίδιες υποχρεώσεις σε ότι αφορά τη σηματοδότηση και τις εκφωνήσεις σημάτων.

· Σε όλα τα μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας θα πρέπει να τηρείται η υποχρέωση για παροχή προσβάσιμης πληροφόρησης στα άτομα με αναπηρία.

 

e-max.it: your social media marketing partner