Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ "Ψηφιακό Βήμα"
13-06-2018

Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ: «Ψηφιακό βήμα »

Το Υ πουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώνει την προκήρυ ξη της Δρόσης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) «Ψηφιακό βήμα», με προϋπολογισμό 50 εκατ . €.

Η Δράση στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών , μικρών και μεσαίων επιχειρήσεω ν .

Οι επιχειρήσεις δύνανται να υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμο ύ από 5.000 50.000 €και το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 50%.

e-max.it: your social media marketing partner