Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Απορρόφηση των έργων «ΘΑΛΗΣ»
27-08-2013

Στρατηγικός στόχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) είναι η ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας. Σημαντικός προϋπολογισμός του ΕΠΕΔΒΜ (140Μ€) έχει επενδυθεί στα έργα «ΘΑΛΗΣ» για τα οποία  το  ποσοστό απορρόφησης επί του Π/Υ ανέρχεται περίπου στο 7%.

Τα έργα «ΘΑΛΗΣ» έχουν χαρακτηριστεί ως έργα προτεραιότητας και ως εκ τούτου, διέπονται από αυστηρό σύστημα εποπτείας και διαχείρισης. Ειδικότερα, η πρόοδος υλοποίησης των επιλεγμένων αυτών έργων παρακολουθείται από Ομάδα Δράσης (Task Force) της ΜΟΔ και οι ευρωπαϊκές ελεγκτικές αρχές ενημερώνονται για την πορεία τους ανά ημερολογιακό τρίμηνο. Χαρακτηριστικό είναι ότι για τα έργα Προτεραιότητας το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει αναπτύξει ξεχωριστή διαδικτυακή εφαρμογή παρακολούθησης τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://anaptyxi.gov.gr/Priorities.aspx?mod=1&~

Στη σχετική καρτέλα παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία των έργων «Θαλής», συγκεντρωτικά και ανά πράξη.

Στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ http://www.edulll.gr/?p=22271 έχουν αναρτηθεί Γραφήματα Ποσοστών Απορρόφησης Δαπανών [Δαπάνες / ΠΥ Έργων] και Απορρόφησης Εκταμιεύσεων [Δαπάνες / Εκταμιεύσεις Χρηματοδοτήσεων ΤτΕ].

e-max.it: your social media marketing partner