Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Έγγραφο με θέμα "Καινοτομία στο Δημόσιο Τομέα"
28-08-2017

Σας διαβιβάζουμε σε συνημμένο αρχείο το με αριθμό πρωτοκ λλου 24942 5-07-2017 (ΑΔΑ:6ΥΙ3465ΧΘΨ-ΞΨΟ) έγγραφο του Τμήματος Διαφάνειας, Ανοικτής Διακυβέρνησης και Καινοτομίας της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Καινοτομία στο Δημόσιο Τομέα» για ενημέρωσή σας, ενημέρωση των φορέων εποπτείας σας και για τυχόν ενέρvειες.


Για περαιτέρω διευκρινίσεις επί του περιεχομένου του εγγράφου, παρακλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν απευθείας με τον φορέα έκδοσής του.

e-max.it: your social media marketing partner