Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικτύου CAPITA-ERANET
15-07-2013

Στόχος  του CAPITA-ERANET είναι ο συντονισμός εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων στον τομέα της Εφαρμοσμένης Κατάλυσης (Applied Catalysis) και της Μηχανικής Αντιδράσεων (Reaction Engineering), οι κοινές προκηρύξεις για ανταγωνιστικά προγράμματα καθώς και η δημιουργία ενός διακρατικού ερευνητικού προγράμματος συνεργασίας βιομηχανίας και πανεπιστημίων στους παραπάνω τομείς.

 

Στο πλαίσιο του CAPITA-ERANET ανακοινώθηκε Κοινή Προκήρυξη υποβολής ερευνητικών προτάσεων με τίτλο “Innovative catalysis for the monetization of low value carbon”.


Προτεραιότητα θα δοθεί σε προτάσεις που εξετάζουν τα θέματα: Light alkanes valorisation; CO2-utilization; Biomass efficient catalytic conversion into biofuels; Platform molecules and fine chemicals; Sustainable chemical processes, χρησιμοποιώντας τεχνικές όπως: Thermal catalytic reactions; Electrocatalytic reactions; Photochemical reactions; Photoelectrochemical reactions


Στην  προκήρυξη συμμετέχουν 5 χώρες (Βέλγιο, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Ολλανδία) με συνολικό προϋπολογισμό 3,75 M€.


Τα έργα θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται τον Οκτώβριο 2013 και για τους ελληνικούς φορείς θα είναι διάρκειας μέχρι 2 ετών.


Τη  χρηματοδότηση των ελληνικών φορέων που θα είναι μέλη σε κοινοπραξίες των οποίων οι προτάσεις θα εγκριθούν, αναλαμβάνει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας μέσω του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη - Συμμετοχή της ΓΓΕΤ στην προκήρυξη ανέρχεται σε 1.000.000 €.


Η καταληκτική  ημερομηνία για τη υποβολή των προτάσεων είναι η 2η Σεπτεμβρίου 2013.


Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.era-capita.eu/call+for+proposals
Για την ελληνική συμμετοχή και  την επιλεξιμότητα δαπανών:
http://www.gsrt.gr/central.aspx?alias=15_ERAnets

e-max.it: your social media marketing partner