Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Ίδρυση και λειτουργία ενοποιημένων δομών υποστήριξης των ΤΠΕ σε επίπεδο Ιδρύματος/Φορέα.
01-11-2016

Θέμα:  Ίδρυση και λειτουργία ενοποιημένων δομών υποστήριξης των ΤΠΕ σε επίπεδο Ιδρύματος/Φορέα.

Σχετ.      Η με αριθμ. πρωτ. 112615/Ζ1/8‐7‐2016 εγκύκλιος με θέμα  «Αναβάθμιση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στα Ιδρύματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και στα Ερευνητικά Κέντρα».

 

Σήμερα στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ λειτουργούν  πολλές δομές υποστήριξης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), όπως Κέντρα Δικτύων, Κέντρα Πληροφορικής, Διευθύνσεις ή Τμήματα Μηχανοργάνωσης, Περιφερειακά Κέντρα υποστήριξης ΤΠΕ / Μηχανοργάνωσης εντός Ακαδημαϊκών Μονάδων (Τμημάτων), Βιβλιοθήκες, κλπ. Οι δομές αυτές, οι οποίες είναι απαραίτητες για την επίτευξη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών δραστηριοτήτων των Ιδρυμάτων και αποτελούν τον βασικό πυλώνα λειτουργίας μιας παραγωγικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, πολλές φορές δεν λειτουργούν επαρκώς με αποτέλεσμα την μη επίτευξη οικονομιών κλίμακας, την αδυναμία παρακολούθησης και αφομοίωσης των τεχνολογικών εξελίξεων και τη δυσκολία ανάπτυξης συνεργιών εντός του Ιδρύματος.

 

Ο μετασχηματισμός των υφιστάμενων δομών υποστήριξης των ΤΠΕ σε ενιαίες δομές –σε επίπεδο Ιδρύματος– και η ευρύτερη συνεργασία μεταξύ τους τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο, μπορεί να επιφέρει την αύξηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, την καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού, την αποδοτικότερη αξιοποίηση των λοιπών πόρων, την αύξηση της διαφάνειας και γενικότερα να συνεισφέρει σημαντικά οφέλη για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση και την έρευνα στη χώρα.

 

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία ενοποιημένων Κέντρων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) στα Ιδρύματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και στα Ερευνητικά Κέντρα, αποσκοπώντας στην αποδοτικότερη υποστήριξη των ΤΠΕ.

 

Αποστολή τους θα είναι η περαιτέρω διάδοση, ανάπτυξη και  υποστήριξη των ΤΠΕ στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές δραστηριότητες του εκάστοτε Ιδρύματος και βασικός τους στόχος  να παρέχουν στο σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας δικτυακή/υπολογιστική υποδομή και ηλεκτρονικές υπηρεσίες, να παρακολουθούν τις εξελίξεις στις ΤΠΕ και να προσαρμόζονται σε αυτές, και να αποτελούν ένα οικοσύστημα σύνθεσης νέων τεχνολογιών και ανάπτυξης νέων υπηρεσιών με βάση τις πραγματικές ανάγκες των χρηστών. 

 

Στις αρμοδιότητές τους, ενδεικτικά, μπορεί να περιλαμβάνεται η οργάνωση, η διαχείριση και η συντήρηση των τεχνολογικών υποδομών για : (α) την πρόσβαση στο διαδίκτυο και την πάσης φύσεως επικοινωνία των χρηστών, (β) την πρόσβαση σε προσωποποιημένες ψηφιακές υπηρεσίες, (γ) την πρόσβαση σε υπολογιστικούς πόρους, λογισμικό και δεδομένα, (δ) την τεχνική υποστήριξη και τις εκπαιδευτικές δράσεις/κατάρτισης του συνόλου της ακαδημαϊκής κοινότητας.

 

Με την εισαγωγή πρωτοποριακών και ασφαλών ψηφιακών υπηρεσιών που είναι συνεχώς διαθέσιμες 24/7, όπως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η ηλεκτρονική μάθηση, τα ΚΗΔ εισάγουν στην καθημερινότητα του χρήστη (εκπαιδευτικό, ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό, φοιτητές, κλπ) νέες εξελιγμένες δυνατότητες που βελτιώνουν τη ζωή του, τον καθιστούν περισσότερο παραγωγικό και ανταγωνιστικό, μειώνουν τις φυσικές μετακινήσεις και το ενεργειακό αποτύπωμα και του παρέχουν ισότιμη συμμετοχή στη ψηφιακή κοινωνία.

 

Περαιτέρω, και προκειμένου να διευκρινιστούν οι όροι επιλογής των προτάσεων για την αναβάθμιση υποδομών των ΤΠΕ, σας επισημαίνουμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή αυτών, όπως είχε διατυπωθεί και στη σχετική εγκύκλιο, αποτελεί η ύπαρξη ιδρυματικής δομής ανάπτυξης, διαχείρισης και υποστήριξης ΤΠΕ στον εκάστοτε φορέα, η οποία θα φέρει τα ανωτέρω χαρακτηριστικά και θα αποδεικνύεται με την επισύναψη στην πλατφόρμα υποβολής σχετικής απόφασης του αρμόδιου οργάνου του φορέα.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο φόρουμ της εφαρμογής http://relabsforum.minedu.gov.gr για να ενημερώνονται και να θέτουν  ερωτήματα για τεχνικά ή θεσμικά θέματα.

                                                                                                           Ο    ΓΕΝΙΚΟΣ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                                                                                                                 ΙΩΑΝΝΗΣ  Δ. ΠΑΝΤΗΣ

e-max.it: your social media marketing partner