Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 21035/2014
17-10-2014
Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση: ανάδειξη και αξιοποίηση στοιχείων μνημειακής αρχιτεκτονικής της Περιφέρειας Ηπείρου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
17613/2014, 17614/2014, 17615/2014, 17624/2014, 17632/2014, 17637/2014, 17612/2014, 17633/2014, 17625/2014

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

λαμβάνοντας υπόψη τα με αρ. πρωτ. 20255/9-10-2014, 20257/9-10-2014, 20258/9-10-2014, 20260/9-10-2014, 20263/9-10-2014, 20261/9-10-2014 Πρακτικά Αξιολόγησης - Επιλογής,  στο πλαίσιο των με αρ. πρωτ. 17613/9-9-2014, 17614/9-9-2014, 17615/9-9-2014, 17624/9-9-2014, 17632/9-9-2014, 17637/9-9-2014 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,για τις ανάγκες του προγράμματος «Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση: ανάδειξη και αξιοποίηση στοιχείων μνημειακής αρχιτεκτονικής της Περιφέρειας Ηπείρου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Χαράλαμπος Κωνσταντίνου), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και υλοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας,

αποδέχεται τα αποτελέσματα  των αξιολογήσεων και εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου σύμφωνα με αυτά και τους όρους των ως άνω Προσκλήσεων.

 

Όσον αφορά τις με αρ. πρωτ. 17612/9-9-2014 και 17633/9-9-2014 Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η Επιτροπή Ερευνών αποδέχεται την ακύρωση της διαδικασίας επιλογής για τους λόγους που αναφέρονται στα με αρ. πρωτ. 20280/9-10-2014 και 20274/9-10-2014 Πρακτικά Αξιολόγησης – Επιλογής και την επαναδημοσίευση των Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με νέα κριτήρια επιλογής.

 

Όσον αφορά την με αρ. πρωτ. 17625/9-9-2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η Επιτροπή Ερευνών, έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 20268/9-10-2014 έγγραφο του Επιστημονικά Υπευθύνου, Καθηγητή Χαράλαμπου Κωνσταντίνου, αποδέχεται την ακύρωση της παραπάνω Πρόσκλησης για τους λόγους που αναφέρονται στο με αρ. πρωτ. 20268/9-10-2014 έγγραφό του.

e-max.it: your social media marketing partner