Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 15982/2014
29-07-2014
BOTANICALS RISK ASSESSMENT TRAINING IN THE MEDITERRANEAN AREA (BRAMA)
13486/2014

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 15535/23-7-2014 Πρακτικό Αξιολόγησης - Επιλογής,  στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 13486/1-7-2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,για τις ανάγκες του προγράμματος BOTANICALS RISK ASSESSMENT TRAINING IN THE MEDITERRANEAN AREA (BRAMA)» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Αναστάσιος Τρογκάνης, Αναπληρωτής Καθηγητής), του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία – Διασυναριακά Προγράμματα- Θαλάσσια Λεκάνη Μεσογείου» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους και υλοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας,

αποδέχεται τα αποτελέσματα  της αξιολόγησης και εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου σύμφωνα με αυτά και τους όρους της ως άνω Πρόσκλησης.

e-max.it: your social media marketing partner