Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ) 31486/2022
01-07-2022
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2021 -2022 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
17699/31-03-2022

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. έχοντας υπόψη:

    1. Το με αρ. πρωτ. 31408/14-06-2022 έγγραφο του Καθηγητή κ. Ιωάννη Ρίζου, Επιστημονικά Υπεύθυνου του παραπάνω έργου,
    2. Απόφασή του (συνεδρίαση αριθμ. 214/15-06-2022), σύμφωνα με την οποία το παραπάνω έγγραφο διαβιβάστηκε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, προκειμένου να διατυπώσει τις απόψεις του για τη δυνατότητα υλοποίησης του ανατιθέμενου έργου από τον επιλεγέντα σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 31019/09-06-2022 Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου – Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών (Προσωρινά αποτελέσματα) στο πλαίσιο του παραπάνω έργου
    3. Το με αρ. πρωτ. 31725/16-06-2022 έγγραφο του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών με θέμα «Σχετικά με σύμβαση μέσω του προγράμματος Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. Έτους 2021-2022»,

και μετά από συζήτηση μεταξύ των μελών του,

  • ομόφωνα διαπιστώνει ότι ο εναπομείναν χρόνος έως τη λήξη του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021 -2022 δεν επαρκεί για την υλοποίηση του προς ανάθεση έργου στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 31019/09-06-2022 Απόφασης αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου – Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών (Προσωρινά αποτελέσματα)
  • και ως εκ τούτου διακόπτει την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου στο πλαίσιο της παραπάνω απόφασης.
e-max.it: your social media marketing partner