Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ - ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
18-03-2022
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
54342/11-11-2021

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 13581/10-03-2022 Πρακτικό Αξιολόγησης Ενστάσεων στο πλαίσιο του παραπάνω έργου ομόφωνα:

  • αποδέχεται το παραπάνω Πρακτικό,
  • απορρίπτει την με αριθμ. πρωτ. 9279/18-02-2022 ένσταση του φοιτητή με Α.Μ. 1250/1297, διότι ο εν λόγω φοιτητής δεν πληροί τα ακαδημαϊκά κριτήρια και συγκεκριμένα δεν έχει συγκεντρώσει τις απαιτούμενες διδακτικές μονάδες κατά τα δύο (2) τελευταία εξάμηνα που έχουν προηγηθεί της έναρξης του διαστήματος επιδότησης ενοικίου, δηλαδή κατά τα δύο εξάμηνα του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και
  • εγκρίνει ως οριστικά τα αποτελέσματα αξιολόγησης φοιτητών για επιδότηση ενοικίου στις πόλεις της Άρτας και της Πρέβεζας για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 7832/09-02-2022 Απόφασή του στο πλαίσιο του παραπάνω έργου.
e-max.it: your social media marketing partner