Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΣΤΑΣΗ - ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (10168/2022)
25-02-2022
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2021 -2022 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
56174/23-11-2021

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 9342/18-02-2022 έγγραφο του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με θέμα «Διαβίβαση – απάντηση της ένστασης στο πλαίσιο του έργου «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων»,

  • ομόφωνα αποδέχεται την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών στη συνεδρίασή της αριθμ. 303/17-02-2022 σχετικά με την 5146/28-01-2022 ένσταση,
  • απορρίπτει την 5146/28-01-2022 ένσταση, δεδομένου ότι η αίτηση υποψηφιότητας του ενιστάμενου δε συνοδευόταν από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ήτοι «Φωτοαντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.» και «Βεβαίωση του οικείου τμήματος απονομής του Διδακτορικού Διπλώματος, από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης» προκειμένου να αποδεικνύεται το κριτήριο αποκλεισμού on/off «Λήψη διδακτορικού διπλώματος (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 1/1/2011», σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 56174/23-11-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,
  • αποδέχεται ως οριστικά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης – επιλογής υποψηφιοτήτων σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 4467/25-01-2022 Απόφαση για το Επιστημονικό Πεδίο - Θέση «ΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών.
e-max.it: your social media marketing partner