Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜ. 185/18-11-2021 - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΝΕΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 55731/2021
22-11-2021
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2021 -2022 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
38651/05-08-2021

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 55021/16-11-2021 ηλεκτρονικό μήνυμα του κ. Ιωάννη Ρίζου, Επιστημονικά Υπεύθυνου του παραπάνω έργου και μετά από συζήτηση μεταξύ των μελών του, ομόφωνα:

1. ανακαλεί τις με αρ. πρωτ. 48061/08-10-2021 και 53582/08-11-2021 Αποφάσεις του όσον αφορά την έγκριση αντίστοιχα των προσωρινών και οριστικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης – επιλογής των υποψηφιοτήτων για το Επιστημονικό Πεδίο «ΓΕΩ1 – ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ι» του Τμήματος Γεωπονίας,

2. εγκρίνει ως προσωρινό τον Πίνακα Κατάταξης υποψηφιοτήτων για το Επιστημονικό Πεδίο «ΓΕΩ1 – ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ι», ο οποίος επισυνάπτεται στο με αρ. πρωτ. 51269/29-10-2021 έγγραφο του Τμήματος Γεωπονίας (επισυνάπτεται στο παρόν Πρακτικό).

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 38651/05-08-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα άσκησης ένστασης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”, καθώς και δικαίωμα πρόσβασης τόσο στις αξιολογήσεις όσο και στους φακέλους των υπολοίπων υποψηφίων. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των συνυποψήφιων τους, κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45/9.3.1999), του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του Ν. 2472/1997. Όταν στα αιτούμενα στοιχεία περιλαμβάνονται και ειδικές κατηγορίες δεδομένων, αυτά χορηγούνται μόνο υπό τις προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και των λοιπών ισχυουσών διατάξεων.

Ενστάσεις που κατατίθενται μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται.

e-max.it: your social media marketing partner