Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜ. 183/03-11-2021 - ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΣΤΑΣΗ (ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ) 53583/2021
08-11-2021
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2021 -2022 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
38651/05-08-2021

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 51745/01-11-2021 έγγραφο του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (επισυνάπτεται στο παρόν Πρακτικό) στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 38651/05-08-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για της ανάγκες του παραπάνω έργου και μετά από συζήτηση μεταξύ των μελών του,

  • ομόφωνα αποδέχεται την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ψυχολογίας στη συνεδρίασή της αριθμ. 58/29-10-2021 σχετικά με την 48270/10-10-2021 ένσταση,
  • απορρίπτει την 48270/10-10-2021 ένσταση για τους λόγους που αναφέρονται στο με αρ. πρωτ. 51745/01-11-2021 έγγραφο του Τμήματος Ψυχολογίας και
  • αποδέχεται ως οριστικά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης υποψηφίων σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 48054/08-10-2021 Απόφαση για το Επιστημονικό Πεδίο - Θέση ΨΥΧ1 «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ».
e-max.it: your social media marketing partner