Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜ. 183/03-11-2021 - ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ) 53582/2021
08-11-2021
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2021 -2022 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
38651/05-08-2021

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 51269/29-10-2021 έγγραφο του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (επισυνάπτεται στο παρόν Πρακτικό) στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 38651/05-08-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για της ανάγκες του παραπάνω έργου και μετά από συζήτηση μεταξύ των μελών του,

  • ομόφωνα αποδέχεται την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωπονίας στη συνεδρίασή της αριθμ. 63/29-10-2021 σχετικά με τις αρ. πρωτ. 48529/12-10-2021 και 48930/14-10-2021 ενστάσεις,
  • απορρίπτει τις αρ. πρωτ. 48529/2021 και 48930/2021 ενστάσεις και
  • αποδέχεται ως οριστικούς τους Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων, οι οποίοι επισυνάπτονται στο με αρ. πρωτ. 51269/29-10-2021 έγγραφο του Τμήματος Γεωπονίας και αφορούν τα Επιστημονικά Πεδία «ΓΕΩ1 – ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ι» και «ΓΕΩ6 – ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ».
e-max.it: your social media marketing partner