Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Έγκριση οριστικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων στο πλαίσιο των με αρ. πρωτ. 38651/05-08-2021 και 42168/07-09-2021 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τα επιστημονικά πεδία Εικαστικές Τέχνες Ι, Εικαστικές Τέχνες ΙΙ, Ζωγραφική Χαρακτική, Θεωρία της Τέχνης, και Ιστορία της Τέχνης του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης 53140/2021
04-11-2021
«ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2021 -2022 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»
38651/05-08-2021 42168/07-09-2021

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή του αριθμ. 183/03-11-2021, έχοντας υπόψη:

  • το άρθρο 64. παρ. 3, του Ν. 4485/2017,
  • τις με αρ. πρωτ. 38651/05-08-2021 και 42168/07-09-2021 Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2021 -2022 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», Κωδικό «82992», Επιστημονικώς Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Ιωάννη Ρίζο, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση,
  • την με αρ. πρωτ. 50519/25-10-2021 Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου – Τμήμα Εικαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης (Προσωρινοί Πίνακες),
  • το γεγονός ότι παρήλθε η προθεσμία υποβολής ενστάσεων και δεν κατατέθηκαν ενστάσεις για τα επιστημονικά πεδία Εικαστικές Τέχνες Ι, Εικαστικές Τέχνες ΙΙ, Ζωγραφική Χαρακτική, Θεωρία της Τέχνης, και Ιστορία της Τέχνης, κατά της παραπάνω Απόφασης στο πλαίσιο των με αρ. πρωτ. 38651/05-08-2021 και 42168/07-09-2021 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,

ομόφωνα αποδέχεται ως οριστικά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης – επιλογής των υποψηφιοτήτων σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 50519/25-10-2021 Απόφαση για τα επιστημονικά πεδία Εικαστικές Τέχνες Ι, Εικαστικές Τέχνες ΙΙ, Ζωγραφική Χαρακτική, Θεωρία της Τέχνης, και Ιστορία της Τέχνης, και εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου σύμφωνα με αυτά και τους όρους της ως άνω Πρόσκλησης.

Σε περίπτωση που κάποιος από τους επιλεγέντες είναι Δημόσιος Υπάλληλος, οφείλει, σύμφωνα με την παρ. 1 του Άρθρου 31 του Ν 3528/2007, να προσκομίσει στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) την άδεια από την υπηρεσία του για άσκηση ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή. Λόγω της ομαλής διεξαγωγής των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου στο οποίο έχει επιλεγεί, η κατάθεση της άδειας πρέπει να γίνει το αργότερο εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων στη Διαύγεια. Μετά την πάροδο της ως άνω προθεσμίας χωρίς την κατάθεση της σχετικής άδειας από τον επιλεγέντα, καλείται ο επόμενος στη σειρά κατάταξης.

e-max.it: your social media marketing partner