Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜ. 182/27-10-2021 - ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 51297/2021
29-10-2021
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2021 -2022 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
38651/05-08-2021

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 49889/20-10-2021 έγγραφο του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με θέμα «Διαβίβαση - απάντηση της ένστασης στο πλαίσιο του έργου: "Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2021 - 2022 στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων" και επαναπροκήρυξη του 6ου επιστημονικού πεδίου - θέσης "Βιολογικές επιστήμες στην Αγγλική Γλώσσα» (επισυνάπτεται στο παρόν Πρακτικό) στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 38651/05-08-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για της ανάγκες του παραπάνω έργου και μετά από συζήτηση μεταξύ των μελών του,

  • ομόφωνα αποδέχεται την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών στη συνεδρίασή της αριθμ. 298/20-10-2021 σχετικά με την 45683/29-09-2021 ένσταση,
  • απορρίπτει την 45683/29-09-2021 ένσταση,
  • αποδέχεται ως οριστικά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης υποψηφίων σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 44637/23-09-2021 Απόφαση για το Επιστημονικό Πεδίο - Θέση 6 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ» και
  • κηρύσσει άγονο το Επιστημονικό Πεδίο – Θέση 6 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ» του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 38651/05-08-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για της ανάγκες του παραπάνω έργου.
e-max.it: your social media marketing partner